08 اردیبهشت 1399

تصویب‌نامه در خصوص اختصاص مبلغ دو هزار و دویست میلیارد (۲.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بابت پرداخت مطالبات آستان مقدس حرم حضرت احمدابن موسی (س)

تصویب‌نامه در خصوص اختصاص مبلغ دو هزار و دویست میلیارد (۲.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بابت پرداخت مطالبات آستان مقدس حرم حضرت احمدابن موسی (س)

شماره۱۴۰۱۲۰/ت۵۱۵۴۱هـ                                                         ۱۳۹۳/۱۱/۲۰

تصویب‌نامه در خصوص اختصاص مبلغ دو هزار و دویست میلیارد (۲.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بابت پرداخت مطالبات آستان مقدس  حرم حضرت احمدابن موسی (س)

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ به پیشنهاد شماره ۱۳۷۱۹۴ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۸ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد بند (ج) تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور تصویب کرد:

مبلغ دو هزار و دویست میلیارد (۲.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به صورت هزینه‌ای از محل اعتبارات جزء (۹) ردیف (۱۰۱۰۰۰) جدول شماره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور با عنوان «اعتبارات موضوع فروش سهام، سهم‌الشرکه، اموال، دارایی‌ها و حقوق مالی و نیروگاه‌های متعلق به دولت و مؤسسات و شرکت‌های دولتی وابسته و تابعه» بابت پرداخت مطالبات آستان مقدس حرم حضرت احمدابن‌موسی (س) موضوع ردیف (۱۱) جدول شماره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور پس از تأیید گزارش سازمان حسابرسی توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در اختیار دستگاه مذکور قرار می‌گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

 

تصویب‌نامه در خصوص اختصاص مبلغ دو هزار و دویست میلیارد (۲.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بابت پرداخت مطالبات آستان مقدس حرم حضرت احمدابن موسی (س)
شماره ۲۰۳۷۳
شماره ویژه نامه: ۷۵۳
سال هفتاد
تاریخ: پنج‌شنبه،۲۳ بهمن ۱۳۹۳