07 آبان 1398

تصویب‌نامه در خصوص اقدام وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به انتشار اوراق مشارکت ریالی برای اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای انتفاعی نیمه تمام

تصویب‌نامه در خصوص اقدام وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به انتشار اوراق مشارکت ریالی برای اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای انتفاعی نیمه تمام

شماره ۶۹۶۱۶/ت۵۲۲۹۶هـ                                                                    ۱۳۹۴/۶/۱

تصویب‌نامه در خصوص اقدام وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به انتشار  اوراق مشارکت ریالی برای اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های  سرمایه‌ای انتفاعی نیمه تمام

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هـیأت وزیران در جلـسه ۱۳۹۴/۵/۲۵ به پیشـنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بندهای (ب) و (ز) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور تصویب کرد:

۱ـ وزارت امور اقـتصادی و دارایی موظـف است به نمایندگی از دولت نسبت به انتشار اوراق مشارکت ریالی برای اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای انتفاعی نیمه‌تمام مندرج در پیوست شماره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.

۲ـ سهم هر یک از دستگاه‌های اجرایی از اوراق مشارکت موضوع این تصویب‌نامه توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تعیین می‌شود.

۳ـ بازپرداخت اصل و سود علی‌الحساب و سود تحقق‌یافته در سررسیدهای مقرر بر این اوراق توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تضمین می‌گردد تا از محل اعتبارات ردیف‌های خاصی که توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در قوانین بودجه سالانه پیش‌بینی می‌شود، با رعایت قوانین و مقررات مربوط پرداخت شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

 

تصویب‌نامه در خصوص اقدام وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به انتشار اوراق مشارکت ریالی برای اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای انتفاعی نیمه تمام
شماره ۲۰۵۲۷
شماره ویژه نامه: ۸۰۳
سال هفتاد و یک
تاریخ: پنج‌شنبه،۵ شهریور ۱۳۹۴