28 تیر 1399

تصویب‌نامه در خصوص تأیید صورت مالی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم مربوط به سال منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱

تصویب‌نامه در خصوص تأیید صورت مالی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم مربوط به سال منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱

شماره۱۵۷۹۳۷/ت۵۱۵۹۵هـ                                                         ۱۳۹۳/۱۲/۲۴

تصویب‌نامه در خصوص تأیید صورت مالی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم

مربوط به سال منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰

وزارت امور اقتصادی و دارایی

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ج) ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۲ـ تصویب کرد:

۱ـ صورت مالی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم مربوط به سال منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ به شرح صورتجلسه پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، تأیید می‌شود.

۲ـ سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم، برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ انتخاب و حق‌الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی مبلغی است که در قرارداد بین سازمان مذکور و سازمان حسابرسی تعیین می‌شود.

معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

صورتجلسه مجمع عمومی (کارگروه تخصصی شورای عالی مناطق آزاد

تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی) درخصوص بررسی صورت وضعیت مالی

مربوط به سال مالی ۱۳۹۱ طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌‌ای

سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم به تاریخ ۱۳۹۳/۹/۲۷

پیرو دعوتنامه شماره ۹۳۲/۲۰/۴۱۲۰ مورخ ۱۳۹۳/۹/۲۴ جلسه مجمع عمومی (کارگروه تخصصی منتخب شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی) درخصوص بررسی صورت وضعیت مالی ترکیبی مربوط به سال مالی ۱۳۹۱ طرح‌های تملک دارائی‌های سرمایه‌ای سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم پس از بازدید از پروژه‌ها، در تاریخ ۱۳۹۳/۹/۲۷ رأس ساعت ۱۱/۳۰ در محل ساختمان مرکز رشد فناوری‌های سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم، با حضور اعضای کارگروه تخصصی شورا و نمایندگان سازمان حسابرسی (حسابرس مستقل) تشکیل شد. پس از آن ضمن استماع توضیحات مجری طرح و ذیحساب طرح درخصوص موارد مطروحه، از جمله دلایل تأخیر در ارائه صورت وضعیت مالی طرح به حسابرس مستقل و برگزاری مجمع عمومی، اعضای مجمع ضرورت ارائه به موقع مدارک و برگزاری مجمع عمومی در مهلت قانونی را متذکر شدند. پس از آن بحث و تبادل نظر درخصوص صورت وضعیت مالی ترکیبی و عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۱ مشتمل بر عملیات متمم تا تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۳۹۲ انجام شد و با استماع گزارش حسابرس مستقل مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۱ طرح تملک دارائی‌های سرمایه‌ای و توضیحات مجری و ذیحساب طرح درخصوص هریک از بندهای گزارش مذکور، تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:

۱ـ درخصوص بند ۳ گزارش حسابرس مستقل: مقرر گردید مجری و ذیحساب طرح پیگیری و اقدامات لازم را در جهت اخذ پاسخ تأییدیه‌های ارسالی و ارائه و به حسابرس مستقل به عمل آورند.

۲ـ درخصوص بند ۴ گزارش حسابرس مستقل: مقرر گردید ضمن ثبت و اعمال تعدیلات مورد لزوم در ارتباط با صورت وضعیت‌های ارائه شده توسط پیمانکاران و انجام اصلاحات لازم در حساب‌ها، با توجه به تغییر ردیف بودجه پارک زیست فناوری خلیج فارس به نام وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ذیحساب طرح نسبت به تعیین تکلیف اموال و حساب‌های مربوط به طرح پارک زیست فناوری خلیج فارس تا تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ و ارائه نتیجه اقدامات به حسابرس مستقل اقدام نماید.

۳ـ درخصوص بند ۵ گزارش حسابرس مستقل (بند اظهارنظر): صورت وضعیت مالی ترکیبی طرح‌های تملک دارائی‌های سرمایه‌ای سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم در تاریخ ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۱ مشتمل بر عملیات متمم تا تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۳۹۲ با تأکید بر انجام تکالیف مقرر در این صورتجلسه مورد تصویب قرار گرفت.

۴ـ درخصوص بند ۶ گزارش: مقرر شد سازمان منطقه ضمن ارایه مشخصات طرح، پیشرفت فیزیکی و آخرین تغییرات اجرایی ـ عملیاتی و عرض پل خلیج فارس به حسابرس مستقل و انعکاس مناسب آن در یادداشت‌های همراه صورت وضعیت مالی طرح، نسبت به ارائه برنامه مربوط به چگونگی انجام مابقی عملیات طرح و تأمین مالی آن به حسابرس مستقل و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۴/۱/۳۱ اقدام نماید.

۵ ـ درخصوص بند ۸ گزارش: مقرر گردید مجری و ذیحساب طرح در اجرای تبصره یک ماده ۱۱۳ قانون محاسبات عمومی کشور نسبت به انتقال اموال منقول و غیرمنقول طرح‌های تملک دارائیهای سرمایه‌ای خاتمه یافته به حساب‌های دستگاه بهره‌بردار (سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم) اقدامات لازم به عمل آورده و نتیجه اقدامات حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۸ به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و حسابرس مستقل ارائه شود.

۶ ـ درخصوص بند ۹ گزارش: مقرر گردید مجری طرح در چارچوب بودجه مصوب و با رعایت صرف و صلاح سازمان در ارتباط با برقراری پوشش بیمه‌ای دارائی‌های در جریان تکمیل اقدام نماید. همچنین بر رعایت کامل مقررات در انعقاد قرارداد با کلیه پیمانکاران طرح تأکید گردید.

۷ـ درخصوص بند ۱۰ گزارش: مقرر گردید مجری طرح وفق مقررات قانون تأمین اجتماعی، اقدامات لازم بعمل آورد.

۸ ـ درخصوص بند ۱۱ گزارش: ضمن تأکید بر رعایت مفاد تبصره‌های ۲ و ۳ ماده ۱۳۲ قانون محاسبات عمومی و ارائه بموقع صورتهای مالی طرحهای تملک دارائی‌های سرمایه‌ای به حسابرس مستقل جهت رسیدگی، مقرر شد نسبت به ارائه برنامه مجری طرح جهت تسویه مانده تعهدات پرداختنی، پیش‌پرداختها و علی‌الحسابهای پرداختی اقدام گردد. همچنین مقرر شد درخصوص پارک زیست فناوری خلیج فارس به تکلیف مقرر مربوط به بند (۴) گزارش حسابرس مستقل عمل شود.

۹ـ درخصوص بندهای ۷، ۱۲و۱۳ گزارش: مقرر شد سازمان در اجرای مقررات موضوع ماده ۴۱ قانون محاسبات عمومی کشور، قانون برگزاری مناقصات و ماده ۲۰ قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد اقدامات لازم را بعمل آورد.

۱۰ـ درخصوص بند ۱۴ گزارش: مقرر شد مجری طرح گزارش اقدامات انجام شده در ارتباط با تکالیف مقرر در این جلسه و تکالیف مقرر در جلسه مورخ ۱۳۹۲/۲/۳ مجمع عمومی و نتایج حاصل را تهیه و حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۸ به حسابرس مستقل ارائه نموده و نیز هر چهارماه یکبار نسبت به ارائه گزارش مذکور به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، اقدام نماید.

۱۱ـ در خصوص بند ۱۵ گزارش: بند گزارش و توضیحات ارائه شده به استماع اعضای مجمع رسید.

جلسه کارگروه تخصصی منتخب شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در ساعت ۱۲/۳۰ با ذکر صلوات حاضرین به پایان رسید.

 

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تأیید صورت مالی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم مربوط به سال منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱
شماره ۲۰۴۰۳
شماره ویژه نامه: ۷۶۴
سال هفتاد و یک
تاریخ: پنج‌شنبه،۲۸ اسفند ۱۳۹۳