25 آذر 1398

تصویب‌نامه در خصوص تعیین حق‌ امتیاز پایه پروانه اپراتور مجازی تلفن همراه (MVNO) نوع اول و نوع دوم

تصویب‌نامه در خصوص تعیین حق‌ امتیاز پایه پروانه اپراتور مجازی تلفن همراه (MVNO) نوع اول و نوع دوم

شماره۴۰۵۳۶/ت۵۱۹۳۴هـ                                                                    ۱۳۹۴/۴/۲

تصویب‌نامه در خصوص تعیین حق‌ امتیاز پایه پروانه اپراتور مجازی تلفن همراه (MVNO) نوع اول و نوع دوم

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت اطلاعات

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۴/۳/۲۷ به پیشنهاد شماره ۱/۱۴۰۰۷ مورخ ۱۳۹۴/۲/۲۸ وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده واحده قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات ـ مصوب۱۳۹۲ـ تصویب کرد:

۱ـ حق امتیاز پایه پروانه اپراتور مجازی تلفن همراه (MVNO) نوع اول پنجاه میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و پروانه اپراتور مجازی تلفن همراه نوع دوم بیست میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.

تبصره ـ در صورتی که ارزش خالص روز درآمد پیش‌بینی شده در طرح تجاری بیش از دویست میلیارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد به ازای هر پنجاه میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال ده درصد به حق امتیاز اضافه خواهد شد. برای مقادیر ارزش خالص روز کسری از پنجاه میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال ضریب افزایش حق امتیاز به صورت خطی محاسبه خواهد شد.

۲ـ حق امـتیاز پـروانه ارایـه خدمـات ارتبـاطی (Servco) بیـست میلـیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تعیین حق‌ امتیاز پایه پروانه اپراتور مجازی تلفن همراه (MVNO) نوع اول و نوع دوم
شماره ۲۰۴۷۷
شماره ویژه نامه: ۷۸۶
سال هفتاد و یک
تاریخ: پنج‌شنبه،۴ تیر ۱۳۹۴