27 آذر 1398

 تصویب‌نامه در خصوص تعیین سازمان مسئول، محدوده و موضوع فعالیت منطقه ویژه اقتصادی قصرشیرین

 تصویب‌نامه در خصوص تعیین سازمان مسئول، محدوده و موضوع فعالیت منطقه ویژه اقتصادی قصرشیرین

شماره۱۵۶۷۴۶/ت۵۱۶۰۸هـ                                                          ۱۳۹۳/۱۲/۲۰

تصویب‌نامه در خصوص تعیین سازمان مسئول، محدوده و موضوع فعالیت

منطقه ویژه اقتصادی قصر شیرین

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی  و ویژه اقتصادی

هیأت وزیران در جلسه۱۳۹۳/۱۲/۱۷ به پیشنهاد شماره ۹۳۲/۱۰/۴۷۷۴مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد تبصره (۱) ماده(۱) و بند(الف)ماده(۳) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۴ـ تصویب کرد:

سازمان مسئول، محدوده و موضوع فعالیت منطقه ویژه اقتصادی قصرشیرین به‌شرح جدول زیر و نقشه پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، تعیین می‌شود:

 

 

 

 تصویب‌نامه در خصوص تعیین سازمان مسئول، محدوده و موضوع فعالیت منطقه ویژه اقتصادی قصرشیرین
شماره ۲۰۴۰۱
شماره ویژه نامه: ۷۶۳
سال هفتاد
تاریخ: سه‌شنبه،۲۶ اسفند ۱۳۹۳