20 آبان 1398

 تصویب‌نامه در خصوص تعیین محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس

 تصویب‌نامه در خصوص تعیین محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس

شماره ۱۵۳۵۵۲/ت۵۰۹۲۵ک                                                        ۱۳۹۳/۱۲/۱۶

تصویب‌نامه در خصوص تعیین محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

سازمان حفاظت محیط‌زیست

وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه ۱۳۹۳/۵/۴ به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد ماده واحده قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی آبادان و خرمشهر، جلفا و بندر انزلی ـ مصوب ۱۳۸۲ـ و ماده واحده قانون توسعه محدوده منطقه آزاد ارس ـ مصوب ۱۳۸۵ـ و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۱۱۳۲۰۰/ت۴۹۵۱۶ه‍ مورخ ۱۳۹۲/۶/۵ تصویب کردند:

۱ـ محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس شامل محدوده اراضی جلفا به‌مساحت (۲۰۵۰۰) هکتار، محدوده اراضی نوردوز به مساحت (۴۱۱) هکتار، محدوده اراضی خداآفرین به مساحت (۵۷۰۰) هکتار و محدوده اراضی قلی بگلو به مساحت (۲۵۰۰۰) هکتار طبق نقشه‌های پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، تعیین می‌شود.

۲ـ این تصویب‌نامه جایگزین تصویب‌نامه شماره ۲۱۶۶۸۴/ت۴۱۴۸۰ه‍ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۲۱ می‌شود.

این تصویب‌نامه‌ در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۱ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تصویب‌نامه در خصوص تعیین محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس
شماره ۲۰۳۹۶
شماره ویژه نامه: ۷۶۱
سال هفتاد و یک
تاریخ: چهارشنبه،۲۰ اسفند ۱۳۹۳