24 مهر 1398

تصویب‌نامه در خصوص تعیین نصاب معاملات در سازمانهای نیروهای مسلح

تصویب‌نامه در خصوص تعیین نصاب معاملات در سازمانهای نیروهای مسلح

شماره۴۵۰۱۳/۱/۲۵۱۲/۲۷۴                                                              ۱۳۹۴/۴/۶

تصویب‌نامه در خصوص تعیین نصاب معاملات در سازمانهای نیروهای مسلح

به استناد تبصره (۱) ماده (۳) مقررات برگزاری مناقصات ن‌ م، نصاب معاملات درسازمانهای نیروهای مسلح به شرح ذیل تعیین می‌شود:

الف ـ نصاب معاملات موضوع ماده (۳) مقررات برگزاری مناقصات نیروهای مسلح:

۱ـ معاملات کوچک: معاملاتی که کمتر از ۱۳۹.۰۰۰.۰۰۰ ریال باشد.

۲ـ معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ معامله بیش از سقف معاملات کوچک بوده و از ده برابر ارزش معاملات کوچک یعنی یک میلیارد و سیصد و نود میلیون ریال (۱.۳۹۰.۰۰۰.۰۰۰) تجاوز نکند، لیکن در مناطق عملیاتی سقف آن تا بیست برابر معاملات کوچک خواهد بود.

۳ـ معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از ده برابر معاملات کوچک (۱.۳۹۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و در مناطق عملیاتی بیش از بیست برابر سقف معاملات کوچک خواهد بود.

ب ـ نصابهای تعیین شده از تاریخ این ابلاغیه در کلیه سازمانهای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تا زمانی که اصلاح نشده است قابل اجرا خواهد بود و لازم است کلیه گیرندگان نصابهای جدید موضوع ماده۳ مقررات برگزاری مناقصات نیروهای مسلح را به کلیه رده‌های اجرایی در سازمانهای خود ابلاغ نمایند.

ج ـ نصاب معاملات موضوع بند (الف) در سال ۱۳۹۴ به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می‌شود تسری می‌یابد.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ـ سرلشکر بسیجی دکتر سیدحسن فیروزآبادی

 

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تعیین نصاب معاملات در سازمانهای نیروهای مسلح
شماره ۲۰۴۸۵
شماره ویژه نامه: ۷۸۸
سال هفتاد و یک
تاریخ: یکشنبه،۱۴ تیر ۱۳۹۴