08 اردیبهشت 1399

تصویب‌نامه در خصوص تغییر دستگاه اجرایی طرح احداث بیمارستان (۳۲) تختخوابی شهرستان انار

تصویب‌نامه در خصوص تغییر دستگاه اجرایی طرح احداث بیمارستان (۳۲) تختخوابی شهرستان انار

شماره۱۴۰۱۲۸/ت۵۱۵۳۸هـ                                                         ۱۳۹۳/۱۱/۲۰

تصویب‌نامه در خصوص تغییر دستگاه اجرایی طرح احداث بیمارستان (۳۲) تختخوابی شهرستان انار

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد ماده (۸۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب ۱۳۸۰ـ تصویب کرد:

دستگاه اجرایی طرح احداث بیمارستان (۳۲) تختخوابی شهرستان انار مندرج در ردیف (۳۴) جدول شماره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور، از دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کرمان به شماره طبقه‌بندی (۱۲۴۷۰۰) به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان به شماره طبقه‌بندی (۱۲۴۷۰۱) تغییر می‌یابد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تغییر دستگاه اجرایی طرح احداث بیمارستان (۳۲) تختخوابی شهرستان انار
شماره ۲۰۳۷۳
شماره ویژه نامه: ۷۵۳
سال هفتاد
تاریخ: پنج‌شنبه،۲۳ بهمن ۱۳۹۳