23 اسفند 1398

تصویب‌نامه در خصوص زیان حاصل از شناسایی نرخ آزاد سوخت مصرفی در سال ۱۳۸۸ در شرکتهای برق منطقه‌ای

تصویب‌نامه در خصوص زیان حاصل از شناسایی نرخ آزاد سوخت مصرفی در سال ۱۳۸۸ در شرکتهای برق منطقه‌ای

شماره۱۴۹۸۰/ت۵۰۵۳۵هـ                                                             ۱۳۹۴/۲/۱۰

تصویب‌نامه در خصوص زیان حاصل از شناسایی نرخ آزاد سوخت مصرفی در سال ۱۳۸۸ در شرکتهای برق منطقه‌ای

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نیرو

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۴/۲/۶ به پیشنهاد شماره ۹۳/۱۳۱۷۱/۳۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۲/۹ وزارت نیرو و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

زیان حاصل از شناسایی نرخ آزاد سوخت مصرفی در سال ۱۳۸۸ در شرکتهای برق منـطقه‌ای که به استناد بند (۱) مقرره شماره ۲/۴۶۰۱۵/۲۸۶۹۱۲ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۱۴ به قیمت یارانه‌ای برگشت شده، در اجرای بند (۱۲) ماده (۱۴۸) قانون مالیاتهای مستقیم از درآمد مشمول مالیات مشخصه سال ۱۳۸۹ و سالهای بعد از آن، مستهلک خواهد شد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

 

تصویب‌نامه در خصوص زیان حاصل از شناسایی نرخ آزاد سوخت مصرفی در سال ۱۳۸۸ در شرکتهای برق منطقه‌ای
شماره ۲۰۴۳۷
شماره ویژه نامه: ۷۷۴
سال هفتاد و یک
تاریخ: چهارشنبه،۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۴