08 اردیبهشت 1399

تصویب‌نامه در مورد پرداخت پنج هزار میلیارد ریال توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی بابت پرداخت مطالبات طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای بخش برق

تصویب‌نامه در مورد پرداخت پنج هزار میلیارد ریال توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی بابت پرداخت مطالبات طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای بخش برق

شماره۱۳۸۳۶۳/ت۵۰۳۶۷هـ                                                          ۱۳۹۳/۱۱/۱۸

تصویب‌نامه در مورد پرداخت پنج هزار میلیارد ریال توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی بابت پرداخت مطالبات طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای بخش برق

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نیرو ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۳/۱۱/۵ به پیشنهاد شماره ۹۳/۲۹۹۲۲/۲۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۶/۲۲ وزارت نیرو و به استناد بند (ج) تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور تصویب کرد:

وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است در اجرای بند یادشده تا مبلغ پنج هزار میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بابت پرداخت مطالبات طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای بخش برق موضوع ردیف (۱۰) جدول شماره (۱۸) قانون یادشده، با رعایت قوانین و مقررات مربوط از محل منابع حاصل از واگذاری سهام، سهم‌الشرکه، حق بهره‌برداری و بهره مالکانه موضوع ردیف درآمدی (۳۱۰۵۰۲) قانون مذکور پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و با اعلام سازمان حسابرسی (در شرکت‌های دولتی و تابعه وزارت نیرو) و ذی‌حساب (در وزارت نیرو) پرداخت نماید.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

 

تصویب‌نامه در مورد پرداخت پنج هزار میلیارد ریال توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی بابت پرداخت مطالبات طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای بخش برق
شماره ۲۰۳۷۳
شماره ویژه نامه: ۷۵۳
سال هفتاد
تاریخ: پنج‌شنبه،۲۳ بهمن ۱۳۹۳