بهترین وكیل خیانت در امانت

04 آبان 1398

تعداد قسم ها

تعداد قسم ها

ماده 336 ق.م.ا، تعداد قسمها در قتل عمد را پنجاه قسم میداند که مطابق نظر مشهور فقهاست و این نظر، مستند به روایات شرعی است اما گروهی از فقها، بیست و پنج سوگند را کافی می دانند و عده ای نیز گفته اند چنانچه یک شاهد وجود داشته باشد، بیست و پنج سوگند کافی است زیرا پنجاه سوگند در مقابل دو شاهد است.

ماده 455 ق.م.ا نیز نصاب قسامه در قتل شبه عمد و خطای محض را بیست و پنج قسم می داند. این نظر که مورد قبول مشهور فقهاست، مستند به روایات شرعی می باشد. اما برخی فقها در قتل غیرعمدی نیز، پنجاه سوگند را ضروری می دانند. علت کمتر بودن سوگند در قتل غیرعمدی، آن است که مجازات این قتل که پرداخت دیه می باشد، خفیف تر از مجازات قتل عمدی است بنابراین اثبات آن نیز آسان تر می باشد.

ماده 456 ق.م.ا، نصاب قسم در جراحتها را چنین بیان کرده است: «در جنایت بر اعضا و منافع اعم از عمدی و غیرعمدی، در صورت لوث و فقدان ادله دیگری غیر از سوگند منکر، مجنی علیه می تواند با اقامه قسامه به شرح زیر، جنایت مورد ادعا را اثبات و دیه‏ی آن را مطالبه کند. لكن حق قصاص با آن ثابت نمیشود:

الف- شش قسم در جنایتی که دیه آن به مقدار دیه کامل است.

ب- پنج قسم در جنایتی که دیه آن پنج ششم دیه کامل است.

پ- چهار قسم در جنایتی که دیه آن دو سوم دیه کامل است.

ت- سه قسم در جنایتی که دیه آن یک دوم دیه کامل است.

ث- دو قسم در جنایتی که دیه آن یک سوم دیه کامل است.

ج- یک قسم در جنایتی که دیه آن یک ششم دیه کامل یا کمتر از آن است.

تبصره 1- در مورد هر یک از بندهای فوق، در صورت نبودن نفرات لازم، مجنی علیه خواه مرد باشد خواه زن، می تواند به همان اندازه قسم را تکرار کند.

تبصره 2- در هر یک از موارد فوق، چنانچه مقدار دیه بیش از مقدار مقرر در آن بند و کمتر از مقدار مقرر در بند قبلی باشد، رعایت نصاب بیشتر لازم است.