24 اسفند 1398

تعدد جرم در مزاحمت در مزاحمت تلفنی

تعدد جرم در مزاحمت در مزاحمت تلفنی

رویه قضایی و دیدگاههای حقوقی در خصوص تعدد جرم در بحث مزاحمت متفاوتند. اما از نظر نگارنده می توان قائل به تقسیم بندی ذیل بود: نخست، چنانچه ۲۶۱ جرایمی از قبیل توهین یا تهدید در جریان ایجاد مزاحمت با مزاحمت قابل تفکیک باشد و به گونه ای انجام گیرد که رفتار ارتکابی را بتوان بدون جرایم دیگر، مزاحمت دانست، مورد از مصادیق تعدد مادی موضوع ماده ۱۳۴ ق.م.ا خواهد بود. دوم، اگر جرایم دیگر مانند توهین یا تهدید با مزاحمت قابل تفکیک نباشند و در واقع آنچه انجام شده به گونه ای بوده که جرم مزاحمت را متبادر نماید، و به عبارت روشن تر، ترکیب جرایم مذکور موجب تحقق مزاحمت شده باشد، می توان قائل به تعدد معنوی موضوع ماده ۱۳۱ ق.م.ا بود: «در جرایم موجب تعزیر هرگاه رفتار واحد دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد، مرتکب به مجازات اشد محکوم می شود». لازم به تذکر است که در جرایم به عادت مانند مزاحمت، مجموعه اقدامات، رفتار واحد تلقی می شود که دارای عناوین متعدد مانند توهین، تهدید مزاحمت است. بنابراین اگر کسی از طریق تلفن برای یکی از اشخاص ماده ۶۰۹ ق.م. (تعزیرات) مزاحمت همراه با توهین به مناسبت انجام وظیفه ایجاد نماید و نتوان توهین را از مزاحمت تفکیک نمود، مرتکب باید به مجازات اشد که مجازات موضوع ماده اخیر است محکوم گردد.