17 مهر 1398

تعریف نفقه ی اقارب

نفقه ی اقارب یا خویشاوندان / مفهوم و ماهیت نفقه

تعریف نفقه ی اقارب

همان گونه که گفته شده نفقه در لغت به معنی هزینه ی زندگی زن و فرزند است و در اصطلاح حقوقی نیز به معنای لغوی آن نزدیک می باشد. در قانون مدنی نفقه ی اقارب تعریف نشده بلکه به ذکر مصادیق آن اکتفا شده است. برابر با ماده ی 1204 ق.م: «نفقه ی اقارب عبارت است از: مسكن و البسه و غذا و اثاث البيت به قدر رفع حاجت با در نظر گرفتن درجه ی استطاعت منفق.» در تعریف نفقه ی اقارب گفته شده که عبارت است از صرف هزینه ی خوراک و پوشاک و اثاث خانه و جامه به قدر رفع حاجت و توانایی انفاق کننده. ولی این تعریف دقیق نیست، بلکه در آن به پیروی از قانون، موارد نفقه بیان شده است. اما در تعریف آن می توان گفت نفقه ی اقارب عبارت است از «هزینه های متعارف زندگی که با شرایطی که در قانون تعیین شده، شخص توانگر ملزم به پرداخت آن به برخی خویشاوندان نیازمند است.» با وحدت ملاک از ماده ی 1107 ق.م باید نتیجه گرفت که آن چه در ماده ی 1204 ذکر شده، حصری نیست و بسته به شرایط ممکن است موارد دیگری نیز بدان افزوده شود، مانند هزینه های درمانی و بهداشتی، و آب، برق، گاز و تلفن.