22 آبان 1398

تغییر عنوان مجرمانه مندرج در کیفرخواست در دادگاه

تغییر عنوان مجرمانه مندرج در کیفرخواست در دادگاه

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه 63 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده: اختیار مرجع قضائی در تغییر عنوان مجرمانه صرفاً شامل جرائم غیرقابل‌گذشت است؛ لذا در جرائم قابل‌گذشت  دادگاه باید صرفاً به‌عنوان پیشنهادی از سوی شاکی رسیدگی کند.

 

مستندات

تاریخ رای نهایی: 1393/07/26    شماره رای نهایی: 9309970220900848

رای بدوی

در خصوص اتهام آقای ح.الف.الف. فرزند ع. مبنی بر توهین و تهدید و ربودن رگلاتور گاز موضوع کیفرخواست شماره … مورخه 4/10/92 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه یک تهران، نظر به جامع اوراق و محتویات پرونده، تحقیقات معمول از ناحیه مرجع انتظامی، استماع اظهارات طرفین در جلسه رسیدگی، دادگاه راجع به اتهام توهین و تهدید به لحاظ عدم‌کفایت ادله اثباتی راجع به ربودن رگلاتور گاز با عنایت به اینکه رگلاتور در مالکیت شرکت گاز قرار دارد و نامه رئیس منطقه … گازرسانی به شرح صفحه 30 پرونده نیز صرفاً به ضبط غیرقانونی آن توسط متهم اشاره‌شده، به لحاظ عدم احراز وقوع بزه مستنداً به اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند الف ماده 177قانون آئین دادرسی کیفری رأی بر برائت نامبرده صادره و اعلام می‌نماید رأی صادره در مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد .

دادرس شعبه 1052 دادگاه عمومی جزائی تهران – ثقفی

 

 

 

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای غ.الف نسبت به دادنامه شماره 01329 مورخ 20/11/92 شعبه 1052 دادگاه عمومی تهران که به‌موجب آن تجدیدنظرخوانده آقای ح.الف.الف. از اتهامات توهین و تهدید و ربودن رگلاتور گاز تبرئه گردیده است با توجه به محتویات پرونده خصوصاً نامه ریاست محترم منطقه … گازرسانی استان تهران (صفحه 30 پرونده) مبنی بر اینکه تجدیدنظرخوانده به آن اداره مراجعه و با اظهار اینکه قصد مسافرت خارج از کشور داشته و عدم نیاز خود به گاز را اعلام نموده و درخواست قطع گاز کرده و رگلاتور گاز را نیز پس از قطع گاز نزد خود ضبط نموده و به اداره مذکور تحویل ننموده است دادگاه اعتراض تجدیدنظرخواه را صرفاً در آن قسمت که متهم از اتهام ربودن رگلاتور گاز تبرئه شده است وارد تشخیص زیرا ملک موردبحث چندین سال است با ادّعای خرید و مالکیت در تصرف تجدیدنظرخواه بوده و اقدام تجدیدنظرخوانده متهم جرم و از مصادیق بارز بزه ممانعت از حق می‌باشد علی‌هذا مستنداً به شق 4 از بند ب ماده 257 قانون آئین دادرسی در امور کیفری و ماده 690 قانون مجازات اسلامی ضمن اصلاح بزه معنونه از ربودن رگلاتور به ممانعت از حق و نقض دادنامه موصوف را در این قسمت متهم را به سه ماه و یک روز حبس و رفع ممانعت محکوم و دادنامه موصوف را در سایر موارد مستنداً به بند الف از ماده 257 قانون مرقوم تائید می‌نماید.این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 9 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار

موسوی – عظیمی

رأی دادگاه

به‌موجب دادنامه شماره 201329 مورخ20/11/1393 دادگاه عمومی جزائی شعبه محترم 1052تهران آقای ح.الف.الف. فرزند ع.از اتهامات توهین ، تهدید و ربودن رگلاتورگازتبرئه شده است . آقای غ. الف. شاکی محترم بدوی اعتراض می‌کند شعبه محترم نهم تجدیدنظر تهران طبق دادنامه شماره 900848 مورخ 26/7/1393 را صرفاً در قسمت ربودن رگلاتور نقض و  با پذیرش اعتراض معترض و تغییر عنوان مجرمانه به ممانعت از حق ، آقای ح.الف. الف. را به تحمل سه ماه و یک روز حبس و رفع ممانعت محکوم می‌نمایند. محکوم‌علیه اعاده دادرسی می‌خواهند و شعبه محترم سی‌وپنجم دیوان عالی کشور وفق دادنامه شماره 5001897 مورخ 11/11/1393 اعاده دادرسی را پذیرفته و رسیدگی مجدد را تجویز می‌فرمایند که این امر در ادامه به این شعبه محول شده است بنا به‌مراتب مذکور و با توجه به مفاد اوراق پرونده محکومیت آقای ح.الف. الف. قابل دفاع تشخیص داده نمی‌شود زیرا صرف‌نظر از اینکه اختیار مرجع قضائی در اطلاق عنوان مجرمانه و یا تغییر عناوین مجرمانه متعلق جرائم غیرقابل‌گذشت است و در جرائم قابل‌گذشت صرفاً به‌عنوان پیشنهادی از سوی شاکی رسیدگی می‌شود ونفیاً یا اثباتاً نسبت به آن اظهارنظر می‌شود و در این پرونده اساساً شکایت ممانعت از حق طرح نشده است پاسخ شرکت گاز تهران (برگ30 پرونده) گویای این است که تخطی از مقررات جزائی صورت نپذیرفته است علی‌هذا نظر به اینکه صدور حکم محکومیت نیازمند یقین قضائی و برهان قاطع دال بر بزهکاری است وبر اساس حدس و احتمال نمی‌توان رأی محکومیت صادر کرد به استناد تبصره1 ماده22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و مواد 275 و276 قانون آئین دادرسی کیفری با نقض دادنامه شماره 900848 مورخ 26/7/1393شعبه محترم نهم تجدیدنظر رأی برائت آقای ح.الف.الف صادر می‌گردد این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 63 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار

دکتر اشکلک – صادقی