07 دی 1398

تقاضای تخفیف مجازات به موجب قانون لاحق

تقاضای تخفیف مجازات به موجب قانون لاحق

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه 35 دیوانعالی کشور

چکیده: تقاضای تخفیف مجازات به موجب قانون لاحق، از جهات تجویز اعاده دادرسی نیست.

 

مستندات         ماده 273 و 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری 1378

تاریخ رای نهایی: 1393/08/24    شماره رای نهایی: 9309970925001461

خلاصه جریان پرونده

به موجب دادنامه شماره 374-27/05/92 صادره از شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی پ. آقای الف. فرزند …، به اتهام مشارکت در قاچاق مشروبات الکلی به میزان چهار کارتن از مشروبات الکلی مکشوفه به استناد ماده 703 قانون مجازات اسلامی و تبصره ذیل آن به تحمل شش ماه حبس و 74 ضربه شلاق و پرداخت مبلغ یکصد میلیون و هشتصد هزار ریال جزای نقدی معادل ده برابر ارزش عرفی مشروبات مکشوفه و ضبط دواب حامل مشروبات الکلی مکشوفه به نفع دولت محکوم و در اجرای ماده 215 قانون مجازات اسلامی 1392 مقرر شده مشروبات الکلی مکشوفه امحاء شود. رأی صادره به لحاظ عدم اعتراض معترض در مهلت مقرر در مرحله بدوی قطعی شده و دادیار اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب با استناد به ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 1392 و در اجرای بند ب ماده ده قانون مجازات اسلامی 1392 پرونده را جهت تخفیف مجازات به دادگاه صادرکننده رأی ارسال نموده و دادگاه مرقوم با استناد به بند 7 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تخفیف در این خصوص را از اختیارات دادگاه ندانسته و پرونده را به اجرای احکام اعاده داده است. اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی با توجه به تصمیم دادگاه صادرکننده رأی پرونده به دیوان‌عالی‌کشور ارسال و پرونده جهت رسیدگی به اعاده دادرسی ابتدا به شعبه 28 دیوان‌عالی‌کشور سپس با درخواست شعبه مرجوع‌الیه بر این‌که پرونده‌های اعاده دادرسی به شعب خاص ارجاع می‌گردد پرونده از طرف معاونت محترم قضایی دیوان‌عالی‌کشور به این شعبه ارجاع گردیده است .

 

 

 

رای دیوان

صرف‌نظر از این‌که به صراحت بند ب ماده ده قانون مجازات اسلامی 1392 اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق تخفیف یابد با تقاضای قاضی اجرای احکام و یا با تقاضای محکوم‌علیه دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق حکم قبلی را اصلاح و مجازات آن را تخفیف می‌دهد، علی‌ایحال نظر به این‌که دادیار اجرای احکام دادسرا از جمله اشخاصی که به موجب ماده 273 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری حق درخواست اعاده دادرسی دارند نمی‌باشد تا رأساً تقاضای اعاده دادرسی نماید، لذا درخواست ایشان در وضعیت موجود قابل استماع نبوده و قرار رد صادر می‌شود. بدیهی است در صورتی که دادگاه صادرکننده رأی در اجرای بند ب ماده ده قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب با لحاظ قانون لاحق عمل ننماید با درخواست رئیس محترم حوزه قضائی شهرستان و یا یکی دیگر از اشخاص مندرج در ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری موضوع قابل درخواست و بررسی اعاده دادرسی در این مرجع می‌باشد.

رئیس شعبه سی‌وپنجم دیوان‌عالی‌کشور ـ عضو معاون

سیدکریمی ـ احمدی