22 مهر 1398

تقاضای طلاق به دلیل ترک انفاق زوج

تقاضای طلاق به دلیل ترک انفاق زوج

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه 24 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده: عدم پرداخت نفقه در صورتی از موجبات طلاق محسوب می‌شود که زوج پس از صدور رأی مبنی بر محکومیّت به پرداخت نفقه و در فرآیند اجرا، از پرداخت آن استنکاف نماید که این امر شامل موردی نیز می‌شود که به علت مجهول‌المکان بودن زوج، رأی اجرا نشود.

 

مستندات

تاریخ رای نهایی: 1393/06/30    شماره رای نهایی: 9309970222401116

رای بدوی

در خصوص دادخواست خانم الف.الف. فرزند م. به‌طرفیت آقای م.ب. فرزند ف. به خواسته صدور حکم طلاق با توجه به جامع محتویات پرونده ازجمله کپی مصدق عقدنامه علقه زوجیت طرفین برای دادگاه محرز است با توجه به شرح دادخواست تقدیمی و اظهارات خواهان نظر به اینکه خواهان دلیلی جهت اثبات ادعای خود ارائه نداده است و فقط دو نفر گواه حاضر نموده که زن می‌باشد که اظهارات آن‌ها برای دادگاه قطع یقین ننموده است و خواهان در خصوص اعتیاد زوج دلیل مستندی ارائه نداده است لهذا با توجه به فقد ادله اثباتی مستنداً به ماده 197 آیین دادرسی مدنی حکم برد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل‌اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد

رئیس شعبه 8 دادگاه عمومی خانواده شهرری ـ فریدونی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظر خواهی خانم الف.الف. فرزند م. به‌طرفیت آقای م.ب. فرزند ف. نسبت به دادنامه شماره 1321 مورخ13/9/1391 شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی تهران در پرونده کلاسه 491 مبنی بر صدور حکم به ردّ دعوی طلاق به درخواست زوجه وارد نمی‌باشد زیرا با توجه به محتویات پرونده و امعان نظر در اوراق و مندرجات آن مفاد لایحه تجدیدنظر خواهی و لوایح دفاعیه طرفین مدلول دادنامه تجدیدنظر خواسته رأی صادرشده دادگاه بدوی بر اساس مستندات موجود در پرونده صادر گردیده است و با عنایت به اینکه تجدیدنظر خواه ایراد و اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه اعتراض شده را فراهم آورد ابراز ننموده است لذا این دادگاه با عنایت به‌مراتب مذکور ضمن ردّ دادخواست تجدیدنظر خواهی رأی صادرشده دادگاه بدوی را به استناد ه مواد 358 و 365 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تأیید می‌نماید این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجامخواهی در دیوان عالی کشور خواهد بود

رئیس شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

مرادی هرندی -روحانی

 

نظر به‌اینکه زوجه مدعی ترک انفاق از سوی زوجه گردیده است و گفته است زوج مدت سه سال است زندگی مشترک را ترک نموده و برای اثبات ادعای خود به شهادت شهود استناد نموده است و به تصویر احکامی که راجع به نفقه معوقه از شورای حل اختلاف و در مورد مهریه او از شورا به‌نحو غیابی صادرشده است و به‌موجب آن زوج به پرداخت حقوق زوجه محکوم گردیده است استناد نموده و نیز در این مرحله از دادرسی تصویر اجرائیه رأی مربوط به نفقه را برای اثبات عدم امکان اجرای حکم محکومیت زوج به پرداخت نفقه معوقه خویش ارائه داده است و به دادنامه شماره 92/544 اصداری از شعبه 106 جزائی شهرری که به‌موجب آن زوج به جرم ترک انفاق به 6 ماه حبس تعزیری محکوم گردیده نیز استناد نموده است هرچند شهودی که به دادگاه تعرفه نموده است در مورد ترک انفاق زوج نسبت به زوجه مطلبی مؤثر بیان ننموده‌اند لیکن وضعیت موجود زوجیت و اینکه زوجه مدعی است هیچ‌گونه نشانی از زوج نداشته و زوج سابقه اعتیاد نیز داشته است انجام تحقیقاتی در حدود ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی توسط ضابطین دادگستری و نیز تحقیق از سوابق اعتیاد زوج به‌مواد مخدر از دادگاه‌های انقلاب اسلامی شهرری و تهران لازم به‌نظر می‌رسد بدین معنی که باید بدواً از محل سکونت مشترک زوجین به‌نحو محسوس و غیر محسوس توسط ضابطین دادگستری تحقیق و از همسایگان و مطلعین به‌عمل آید که رفتار زوج نسبت به زوجه در طول زندگی مشترک چگونه بوده است و آیا زوج اعتیاد به مواد مخدر داشته است یا خیر؟ سپس با استعلام از دادسرا و دادگاه انقلاب شهرری و تهران سوابق کیفری زوج استعلام شود و نتیجه در پرونده منعکس گردد و سپس از شهودی که زوجه برای اثبات ترک زندگی مشترک از سوی زوج در جلسه دادرسی تعرفه می‌نماید با اتیان سوگند و به‌عنوان گواه تحقیق به‌عمل آید و سپس سرانجام پرونده مربوط به محکومیت زوج به پرداخت نفقه معوقه که منجر به صدور اجرائیه شده است با مطالبه پرونده و انعکاس عملیات اجرایی حکم در پرونده کار آنگاه رأی مقتضی صادر شود لذا مستنداً به بند 5 ماده 371 و بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی رأی فرجام‌خواسته نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد به دادگاه محترم صادرکننده رأی منقوض ارسال تا در حدود ماده 406 قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی فرمایند.

رئیس شعبه 8 دیوان‌عالی کشور ـ مستشار ـ عضو معاون

عبّاسیان ـ ناصح ـ کریمپور نطنزی

 

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم الف.الف. فرزند م. به‌طرفیت آقای م.ب. فرزند ف. نسبت به دادنامه شماره 321 مورخ 13/9/91 شعبه محترم هشتم دادگاه عمومی حقوقی تهران در پرونده کلاسه 491 مبنی بر صدور حکم به ردّ دعوی طلاق به درخواست زوجه با توجه به مجموع محتویات پرونده و امعان نظر در اوراق و مندرجات آن، مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی، مدلول دادنامه تجدیدنظر خواسته رأی صادرشده دادگاه بدوی بر اساس مستندات موجود در پرونده صادر نگردیده و تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده می‌شود زیرا اولاً براساس تحقیقات واحد مددکاری اجتماعی از شهود محلی تجدیدنظر خوانده به مدت سه سال زندگی مشترک را ترک کرده و اعتیاد به مواد مخدر وی گواهی شده است ثانیاً مطابق شهادت شهود تعرفه شده به دادگاه همگی شهود شهادت داده‌اند که تجدیدنظر خوانده به مدت سه سال زندگی مشترک را رها کرده و نفقه تجدیدنظر خواه را پرداخت نکرده است ثالثاً برابر دادنامه شماره 0544 مورخ 25/10/1392 صادرشده از شعبه 106 دادگاه عمومی جزایی شهرستان شهرری تجدیدنظر خواه به جرم ترک انفاق زوجه دائم و عدم تهیه مسکن وی به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم شده است رابعاً بر اساس دادنامه شماره 1092 مورخ 7/11/1392 صادرشده از 956 شورای حل اختلاف شهرری تجدیدنظر خواه به پرداخت نفقه معوقه زوجه محکوم گردیده است که به دلیل مجهول‌المکان بودن تجدیدنظر خوانده حکم اجرانشده و حکم جلب وی صادرشده است لذا این دادگاه با عنایت به‌مراتب یادشده با استناد به مواد 358 و 368 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی رأی صادرشده دادگاه بدوی را نقض و با توجه به تخلف از بند هشتم عقدنامه رسمی که درنهایت منجر به عسر و حرج زوجه نیز گردیده است و با استناد به مواد 1119 و 1130 قانون مدنی حکم به طلاق با بذل تعداد دویست قطعه سکه بهار آزادی از سیصد قطعه سکه بهار آزادی به زوج به‌صورت خلع نوبت اول صادر و اعلام می‌کند و به زوجه اجازه می‌دهد تا پس از مراجعه به احد از دفاتر رسمی ثبت طلاق و بذل مهریه به میزان دویست قطعه سکه بهار آزادی به زوج صیغه طلاق خلع نوبت اول را با رعایت جمیع موازین شرعی و قانونی اجرا و ثبت نماید. این رأی غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور خواهد بود .

رئیس شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

مرادی هرندی -روحانی