11 اردیبهشت 1399

تقاضای پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بابت حقوق معوقه/عدم صلاحیت دیوان در رسیدگی به ارتقای رتبه دانشگاهی

تقاضای پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بابت حقوق معوقه/عدم صلاحیت دیوان در رسیدگی به ارتقای رتبه دانشگاهی

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه 10 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

چکیده: 1- تقاضای پرداخت خسارت تأخیر تأدیه در خصوص حقوق پرداخت نشده، فاقد وجاهت قانونی است.

 

2-تشخیص استحقاق و یا عدم استحقاق ارتقای رتبه دانشگاهی در صلاحیت کمیته‎ و هیأت ممیزه مربوطه بوده و خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری می‎باشد.

 

مستندات         رأی شماره 156 مورخ 1348/01/20 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

تاریخ رای نهایی: 1393/07/14    شماره رای نهایی: 9309970956000041

رای بدوی

در خصوص دادخواست آقای خ.س. به‎طرفیت دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد به خواسته مطالبه حقوق دوران عدم اشتغال تاریخ … لغایت …، وجوه مرخصی‎های استفاده نشده تا زمان بازنشستگی مجدد، دریافت سود بانکی حاصل از تأخیر در پرداخت و ارتقاء یک رتبه دانشگاهی با توجه به محتویات پرونده و پاسخ واصله مبنی بر این‎که (نامبرده در سال 82 علی‎رغم کمبود شدید مدرس در اواسط ترم تحصیلی دانشجویان با بیش از 34 سال و سه ماه سابقه کار طی درخواست مورخ … تقاضای بازنشستگی می‎نماید که مسئولین دانشگاه به علت عدم دسترسی سریع به کادر هیأت علمی واجد شرایط، از پذیرش درخواست نام‎برده خودداری نموده‎اند، ولی با اصرار در تاریخ … بازنشسته می‎گردد که بعد از گذشت دو سال تقاضای بازگشت به کار نموده و دادخواست به دیوان تسلیم می‎نماید که نهایتا با صدور دادنامه شماره … بازنشستگی وی ابطال شده و با اجرای حکم مذکور و رأی شماره … شعبه اول تشخیص دانشگاه، اقدام لازم مبذول و وجوه مرخصی و پاداش پایان کار پرداخت شده است) که با التفات به مراتب مذکور و مدارک موجود من‎جمله احکام کارگزینی شماره … تا … صادره مورخ … که بیان‎گر آن است دانشگاه در اجرای دادنامه شماره … شعبه اول تجدید نظر دیوان عدالت اداری، ایام عدم اشتغال از تاریخ … تاریخ بازنشستگی لغایت … را غیبت موجه منظور و حقوق مبنا برقرار نموده است که با حکم اصلاحی شماره … اشتغال به کار تمام وقت شاکی از … به … تغییر می یابد و در تاریخ … هم برابر ابلاغ شماره …. مجدد حکم بازنشستگی صادر می‎شود، علی‎هذا مدت عدم اشتغال تا زمان ابلاغ حکم شعبه اول تجدید نظر مورخ … مطابق بند( ژ ) ماده 124 قانون استخدام کشوری و آیین‎نامه استخدامی هیأت علمی، غیبت موجه تلقی می‎گردد و مطالبه کامل حقوق و مزایا برای این مدت قانونی نیست، لذا با غیرموجه بودن خواسته در این قسمت حکم به رد شکایت شاکی صادر می‎گردد، لیکن از تاریخ … لغایت … زمان بازنشستگی، شاکی استحقاق دریافت کامل حقوق و مزایا و حق جذب و فوق‎العاده مخصوص و سایر مزایا همانند افراد مشابه نسبت به سال … و … را دارد و در اجرای مقررات قانونی و آیین‎نامه استخدامی، دانشگاه موظف است با صدور احکام کارگزینی مطالبات معوقه را با بهره‎مندی از فوق‎العاده ویژه موضوع تصویب نامه 5412/ت 31941 -15/10/83 هیأت وزیران برقرار و پرداخت نمایند که با تشخیص موجه بودن خواسته در این مورد، حکم به ورود شکایت شاکی صادر می‎گردد و مقرر می‎شود در صورتی‎که در طول این مدت از مرخصی استحقاقی استفاده نکرده باشند نسبت به پرداخت وجوه آن بر مبنای حقوق و فوق‎العاده‎های مربوطه اقدام شود، ضمناً رتبه دانشگاهی تابع مقررات خاص بوده و تشخیص استحقاق با کمیته و هیأت ممیزه مربوطه است که از صلاحیت دیوان خارج بوده و خسارت حاصل از تأخیر تأدیه در پرداخت حقوق نیز با توجه به رأی شماره 156-20/1/ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و ماده 522 قانون مدنی نسبت به حقوق استخدامی که دستگاه اجرایی باید بر طبق مقررات قانونی با صدور حکم کارگزینی یا احکام قضائی پرداخت نماید، موجه نیست. لذا حکم به رد شکایت صادر می‎گردد. این رأی وفق ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

 

رئیس شعبه 2 دیوان عدالت اداری ـ مستشارشعبه

مهدوی ـ حسینی طباطبائی

 

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

نظر به این‎که رأی معترض‎به در تاریخ … به تجدیدنظرخواه ابلاغ و دادخواست تجدیدنظرخواهی در مورخ … به دیوان عدالت اداری تقدیم گردیده است، از آن‎جایی‎که تجدیدنظرخواه در خارج از مهلت مقرر قانونی اقدام به تجدیدنظرخواهی نموده به استناد مواد 65 و 68 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می‎گردد. قرار صادره قطعی است.

 

رئیس شعبه دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری پت مستشار شعبه

سبزواری نژاد ـ مهری