09 دی 1398

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر بندر امام

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر بندر امام

شماره۲۶۰۷/۳۰۰                                                                         ۱۳۹۴/۱/۲۹

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

در خصوص طرح جامع شهر بندر امام

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خوزستان

پیرو نامه تنفیذ شماره ۶۹۰۵۰/۳۰۰/۹۰ مورخ ۱۳۹۰/۷/۴ دبیر وقت شورای عالی شهرسازی و معماری وقت و نظر به تقارن آن با رأی شماره ۲۴۶ مورخ ۱۳۹۰/۶/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بندهای ۱ و ۸ مصوبه تفویض اختیار شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص بررسی و تصویب طرحهای جامع شهرهای با جمعیت کمتر از یکصدهزار نفر به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استانها مصوب ۱۳۸۶/۵/۱۵ و اصلاحیه مورخ ۱۳۸۸/۵/۵ آن، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری در جلسه مورخ ۱۳۹۰/۸/۲ طرح جامع شهر بندرامام مصوب مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۱۵ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خوزستان را با همان شرایط مذکور در ابلاغیه تنفیذ، مورد تصویب قرار داده است، لذا نامه تنفیذ مذکور به منزله مصوبه شورای عالی تلقی می‌گردد.

خواهشمند است دستور فرمائید اسناد و مدارک طرح را در اجرای ماده ۴۲ آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها مصوب ۱۳۷۸/۱۰/۱۲ هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد اصلاحی به دبیرخانه شورای عالی ارسال نمایند تا جهت اجراء ابلاغ گردد.

معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروزحناچی

 

 

 

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر بندر امام
شماره ۲۰۴۳۷
شماره ویژه نامه: ۷۷۴
سال هفتاد و یک
تاریخ: چهارشنبه،۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۴