23 مرداد 1399

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر جالق

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر جالق

شماره۲۶۰۰/۳۰۰                                                                         ۱۳۹۴/۱/۲۹

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

در خصوص طرح جامع شهر جالق

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان سیستان و بلوچستان

پیرو نامه تنفیذ شماره ۷۱۴۴۵/۳۰۰/۹۰ مورخ ۱۳۹۰/۷/۱۳ دبیر وقت شورای عالی شهرسازی و معماری وقت و نظر به تقارن آن با رأی شماره ۲۴۶ مورخ ۱۳۹۰/۶/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بندهای ۱ و ۸ مصوبه تفویض اختیار شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص بررسی و تصویب طرحهای جامع شهرهای با جمعیت کمتر از یکصدهزار نفر به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استانها مصوب ۱۳۸۶/۵/۱۵ و اصلاحیه مورخ ۱۳۸۸/۵/۵ آن، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری در جلسه مورخ ۱۳۹۰/۸/۲ طرح جامع شهر جالق مصوب مورخ ۱۳۸۹/۳/۲۷ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان سیستان و بلوچستان را با همان شرایط مذکور در ابلاغیه تنفیذ، مورد تصویب قرار داده است، لذا نامه تنفیذ مذکور به منزله مصوبه شورای عالی تلقی می‌گردد.

خواهشمند است دستور فرمائید اسناد و مدارک طرح را در اجرای ماده ۴۲ آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها مصوب ۱۳۷۸/۱۰/۱۲ هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد اصلاحی به دبیرخانه شورای عالی ارسال نمایند تا جهت اجراء ابلاغ گردد.

معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروزحناچی

 

 

 

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر جالق
شماره ۲۰۴۳۷
شماره ویژه نامه: ۷۷۴
سال هفتاد و یک
تاریخ: چهارشنبه،۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۴