19 اسفند 1398

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر هشترود

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر هشترود

شماره۲۶۷۳/۳۰۰                                                                         ۱۳۹۴/۱/۲۹

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

در خصوص طرح جامع شهر هشترود

استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان شرقی

پیرو نامه تنفیذ شماره ۷۱۴۹۲/۳۰۰/۹۰ مورخ ۱۳۹۰/۷/۱۳ دبیر وقت شورای عالی شهرسازی و معماری وقت و نظر به تقارن آن با رأی شماره ۲۴۶ مورخ ۱۳۹۰/۶/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بندهای ۱ و ۸ مصوبه تفویض اختیار شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص بررسی و تصویب طرحهای جامع شهرهای با جمعیت کمتر از یکصدهزار نفر به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استانها مصوب ۱۳۸۶/۵/۱۵ و اصلاحیه مورخ ۱۳۸۸/۵/۵ آن، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری در جلسه مورخ ۱۳۹۰/۸/۲ طرح جامع شهر هشترود مصوب مورخ ۱۳۹۰/۴/۱۶ شورای برنامه‌ریزی و توسـعه استان آذربایجـان شرقی را با همـان شرایط مذکور در ابلاغیه تنفیذ، مورد تصویب قرار داده است، لذا نامه تنفیذ مذکور به منزله مصوبه شورای عالی تلقی می‌گردد.

معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروزحناچی

 

 

 

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر هشترود
شماره ۲۰۴۴۲
شماره ویژه نامه: ۷۷۵
سال هفتاد و یک
تاریخ: سه‌شنبه،۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۴