25 مهر 1398

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر نوک آباد

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر نوک آباد

شماره۲۵۴۰/۳۰۰                                                                         ۱۳۹۴/۱/۲۶

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

در خصوص طرح جامع شهر نوک آباد

استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان سیستان و بلوچستان

پیرو نامه تنفیذ شماره ۷۱۵۱۸/۳۰۰/۹۰ مورخ ۱۳۹۰/۷/۱۳ دبیر وقت شورای عالی شهرسازی و معماری وقت و نظر به تقارن آن با رأی شماره ۲۴۶ مورخ ۱۳۹۰/۶/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بندهای ۱ و ۸ مصوبه تفویض اختیار شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص بررسی و تصویب طرحهای جامع شهرهای با جمعیت کمتر از یکصدهزار نفر به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استانها مصوب ۱۳۸۶/۵/۱۵ و اصلاحیه مورخ ۱۳۸۸/۵/۵ آن، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری در جلسه مورخ ۱۳۹۰/۸/۲ طرح جامع شهر نوک‌آباد مصوب مورخ ۱۳۹۰/۴/۲۱ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان سیستان و بلوچستان را با همان شرایط مذکور در ابلاغیه تنفیذ، مورد تصویب قرار داده است، لذا نامه تنفیذ مذکور به منزله مصوبه شورای عالی تلقی می‌گردد.

خواهشمند است دستور فرمائید اسناد و مدارک طرح را در اجرای ماده ۴۲ آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها مصوب ۱۳۷۸/۱۰/۱۲ هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد اصلاحی به دبیرخانه شورای عالی ارسال نمایند تا جهت اجراء ابلاغ گردد.

معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروزحناچی

 

 

 

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر نوک آباد
شماره ۲۰۴۴۲
شماره ویژه نامه: ۷۷۵
سال هفتاد و یک
تاریخ: سه‌شنبه،۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۴