07 تیر 1399

تهدید به قتل یا ضررهای دیگر

تهدید به قتل یا ضررهای دیگر

این جرم در ماده ۶۶۹ به این شرح مورد پیش بینی مقتن قرار گرفته است: «هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او نماید، اعم از این که به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.»

برای تحقق جرم موضوع این ماده باید تهدید، یعنی ترساندن طرف مقابل به هر آنچه که برای وی زیانبار یا ناخوشایند است، انجام شود. این تهدید، بنا به تصریح ماده، باید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشای سری نسبت به شخص یا بستگان او باشد. هرگاه ضرر، بنا به قضاوت عرف، کوچک و قابل اغماض باشد این جرم محقق نمی شود، مثل این که مغازه داری مشتری را تهدید به گران فروختن اجناسش به وی کند، یا مقام مافوق اداری، کارمند زیر دست خود را تهدید به ندادن مرخصی یا اضافه کاری کند. ضرر بستگان نیز کفایت میکند. منظور از بستگان، خویشاوندان نزدیک سببی یا نسبی فرد می باشند، که ورود ضرر به آنها برای فرد نگران کننده است. بنابراین، نمی توان آن را شامل خویشان دور مرتکب، که وضعیت آنها چندان اهمیتی برای مرتکب ندارد، کرد.