26 اسفند 1398

توابع مالکیت

توابع مالکیت

مالكيت تبعی:

یکی از نتایج مطلق بودن مالکیت این است که این حق اختصاص به خود مال ندارد و به تمام توابع و متعلقات و منافع حاصل از آن نیز سرایت می کند. حقوقی را که مالک بر ثمره ها و متعلقات مال دارد، از این لحاظ که به تبعیت از موضوع اصلی حق مالکیت ایجاد شده است، در اصطلاح «مالکیت تبعی» می نامند.

ماده ۳۲ قانون مدنی، در بیان سرایت حق مالکیت به توابع مال، می گوید: «تمام ثمرات و متعلقات اموال منقوله و غیر منقوله، که طبعآ یا در نتیجه عملی حاصل شده باشد، بالتبع مال مالک اموال مزبوره است.» پس، مالکیت تبعی ممکن است ناظر به ثمره مال یا متعلقات مربوط به آن باشد، و ما نیز بحث خود را در دو گفتار مورد مطالعه قرار میدهیم:

1. مالکیت تبعی بر ثمره و منافع حاصل از مال.

2. مالکیت تبعی بر متعلقات مال.