09 آبان 1398

توقیف جهیزیه در راستای تأمین خواسته

توقیف جهیزیه در راستای تأمین خواسته

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه 24 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده: توقیف جهیزیه درراستای قرار تأمین خواسته، به‌معنای تحویل و استرداد آن نیست بنابراین دادگاه مکلف است نسبت به دعوای استرداد جهیزیه رأی مستقلی صادر کند.

 

مستندات

تاریخ رای نهایی: 1393/08/27    شماره رای نهایی: 9309970222401455

رای بدوی

نظر به اینکه خواهان ضمن دادخواست تقاضای صدور قرار تأمین خواسته نموده است چون ارکان و شرایط درخواست فراهم می‌باشد لذا با استناد بند الف ماده 108 قانون آئین دادرسی مدنی قرار تأمین خواسته جهیزیه طبق لیست سیاهه تا پایان رسیدگی صادر و اعلام می‌دارد هزینه اجرای قرار به عهده خواهان است قرار قبل از ابلاغ قابل اجراء و ظرف ده روز قابل اعتراض دراین دادگاه می‌باشد.

رییس شعبه 250 دادگاه عمومی خانواده 1 تهران – حسینی

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست خانم ع.ف. فرزند م. بهطرفیت خوانده آقای الف.د. فرزند م. به خواسته استرداد جهیزیه به انضمام کلیه خسارات دادرسی نظر به اینکه به‌موجب لایحه تقدیمی شماره ثبت 543 – 25/4/93 خواهان کلیه جهیزیه خود را مسترد نموده است لذا دعوی خواهان سالبه به انتفاء موضوع بوده مستنداً وفق مواد 1257 و 1258 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره حضوری بوده ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 250 دادگاه عمومی خانواده تهران – حسینی

 

 

 

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی م.ف. بهطرفیت آقای الف.د. نسبت به دادنامه شماره 0652 مورخ 30/4/1393 شعبه 250 دادگاه عمومی تهران در پرونده کلاسه 258 مبنی بر صدور حکم به بطلان دعوی استرداد جهیزیه وارد است زیرا با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه لایحه تجدیدنظرخواه رأی صادره مطابق مستندات موجود در پرونده صادر نگردیده است زیرا اولاً اقلام جهیزیه استناد قرار تأمین خواسته شماره 032 مورخه 5/3/1393 توقیف گردیده و نزد امین نگهداری می‌شود ثانیاً دادگاه بدوی توقیف جهیزیه را در راستای قرار تأمین خواسته تحویل جهیزیه تلقی نموده و از رسیدگی به خواسته امتناع کرده است لذا این دادگاه با توجه به مراتب مذکور و عدم رسیدگی به خواسته و اظهارنظر در ماهیت امر رأی صادره را قرار تلقی کرده و بهاستناد ماده 353 قانون آیین دادرسی آن را نقض کرده و پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به اصل خواسته و سپس صدور حکم مقتضی نسبت به آن به دادگاه بدوی ارسال می‌دارد این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 24 تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

مرادی هرندی – روحانی