09 آبان 1398

تکلیف دستگاه های اجرایی به استخدام فرزندان جانبازان 25 درصد و بالاتر

تکلیف دستگاه های اجرایی به استخدام فرزندان جانبازان 25 درصد و بالاتر

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه 10 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

چکیده: دستگاه‎های دولتی مکلف به استخدام فرزندان جانبازان 25 درصد و بالاتر معرفی شده از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران می‎باشند.

 

مستندات         ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم … ـ بند (و) ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه

تاریخ رای نهایی: 1393/09/12    شماره رای نهایی: 9309970956000379

رای بدوی

در خصوص شکایت مطروحه به شرح فوق‎الذکر [الزام خواندگان به پذیرش و استخدام] با توجه به لایحه دفاعیه طرف شکایت و عدم پاسخ از سوی س.و [اداره کل بهزیستی شهرستان ایلام] علی‎رغم ابلاغ و گذشت مهلت قانونی، نظر به این‎که شاکی از سوی اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران به طرف شکایت جهت استخدام معرفی و نام‎برده فرزند جانباز 25 % ع.ع. از پرسنل سازمان بهزیستی بوده و دارای مدرک کارشناسی در رشته علوم اجتماعی می‎باشد، لذا شعبه مستنداً به ماده 48 قانون الحاق مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384 و بند (و) ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه و مواد 10 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می‎نماید. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر می‎باشد.

رئیس شعبه دوم دیوان عدالت اداری

طاهری

 

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

نظر به این‎که رأی معترض‎به در تاریخ … به تجدیدنظرخواه ابلاغ و دادخواست تجدیدنظرخواهی در مورخ … به دیوان عدالت اداری تقدیم گردیده است، از آن‎جایی‎که تجدیدنظرخواه در خارج از مهلت مقرر قانونی اقدام به تجدیدنظرخواهی نموده به استناد مواد 65 و 68 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می‎گردد. قرار صادره قطعی است.

رئیس شعبه دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه

سبزواری‎نژاد ـ مهری