10 مهر 1398

تکلیف کارفرما به پرداخت حق سنوات کارگر

تکلیف کارفرما به پرداخت حق سنوات کارگر

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه 6 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

چکیده: حق سنوات، از حقوق مکتسب کارگر بوده و کارفرما به هیچ عنوان حتی در صورت ترک کار از سوی کارگر، نمی‎تواند از پرداخت آن، خودداری نماید.

 

مستندات

تاریخ رای نهایی: 1393/09/24    شماره رای نهایی: 9309970955600668

رای بدوی

شاکی مدعی است هیأت رسیدگی کننده صرفاً بر اساس گزارش غیر مستند و بدون دلیل کارفرما ترک کار وی را احراز کرده، در صورتی‎ که ترک کار نکرده است و همین موضوع سبب نادیده گرفتن حقوق و حق سنوات وی گردد، تقاضای نقض رأی معترض‎عنه را دارد که این شعبه دیوان عدالت اداری با مطالعه پرونده متشکله در اداره کار شکایت شاکی را وارد تشخیص، چه اینکه به فرض ترک کار هم حق سنوات به کارگر تعلق می‌گیرد، زیرا حق سنوات حقی مکتسب که هیچ منع قانونی، ولو ترک کار در عدم پرداخت آن وجود ندارد. علیهذا حکم به ورود شکایت شاکی و نقض رأی مورد اعتراض جهت رسیدگی مجدد در همان هیأت براساس این دادنامه صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رئیس شعبه 20 دیوان عدالت اداری

کلیوند

 

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

نظر به اینکه رأی معترض عنه در تاریخ 93/6/25 برابر مقررات ابلاغ شده و دادخواست تجدیدنظر‎خواهی در مورخ 93/9/17 به شرکت پست ارائه شده است. بنابراین تجدیدنظر خواهی خارج از مهلت مقرر قانونی (20 روز) بوده و به استناد مواد 65 و68 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست صادر و اعلام می‌گردد. قرار صادره قطعی است.

 

رئیس شعبه ششم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه

مهدوی ـ جباری