بهترین وكیل كلاهبرداری

20 آبان 1398

جرایم سیاسی و جرایم عمومی

جرایم سیاسی و جرایم عمومی

از دیرباز، مفهوم جرم سیاسی در اذهان عمومی و تشخیص آن از جرایم دیگر بدون آنکه تعریفی از آن شده باشد قابل درک بوده است. بزهکاران سیاسی در ترازوی قضاوت مردم با بزهکاران عادی که تحت تأثير انگیزه های فردی و اغراض پلید مرتکب جرم میشدند هیچ گاه برابر نبوده اند. امروزه نیز بزهکاران سیاسی که عموما به انگیزه میهن پرستی و دفاع از آرمان های انسانی با نظامهای حکومتی مخالفت می ورزند و سرانجام خواهان استقرار حکومتی موافق رأي و نظر خود هستند برخلاف بزهکاران عادی که مورد انزجار و نفرت عموم اند، شأن و منزلتی گاه ستایش آمیز دارند. ولی در ورای فهم عام، هنگامی که از نظر علمی نوبت به تعیین حدود و ثغور جرایم سیاسی و تمیز آنها از جرایم عمومی می رسد دشواری کار رفته رفته نمایان می شود. مشکل اساسی که همواره ذهن جرم شناسان و حقوقدانان را به خود مشغول ساخته یافتن ضابطه ای برای شناسایی مجرم سیاسی از سایر مجرمان است.

ملاحظات سیاسی دولت ها هم بر حسب زمان ومکان درک درست از این مقوله را پیچیده تر کرده و آن جا که توافقی گهگاه در این باره حاصل شده، عملا بنا به مصلحت اندیشی های سیاسی کوشش علمی دانشمندان را بی نتیجه گذاشته است. تحولات تاریخی نشان میدهد که دولتها برحسب میزان ثبات و نیز نوع حکومت، مردمی و آزاداندیش و یا خودکامه و زورگو، درک واحدی از جرم سیاسی نداشته و رفتار آنها با مجرمان سیاسی بنا به موقعیت گاه ارفاق آمیز و گاه بسیار شدید بوده است.

غير از بینش های متفاوت سیاسی از این جرم، جرم شناسان و حقوقدانان هر یک جرم سیاسی را از دیدگاه خود به گونه ای تعبیر نموده اند که بررسی آنها تواما درک فراگیرتری از جرم سیاسی به دست می دهد. از این رو، ضابطه جرایم سیاسی از اهم مباحث حقوقی است.