28 مهر 1398

جوارفسخ نکاح موقت از سوی زوجه به وکالت از زوج

جوارفسخ نکاح موقت از سوی زوجه به وکالت از زوج

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه 45 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده: زوجه می‌تواند به وکالت از زوج، مدت نکاح موقت را بذل و عقد را فسخ  کند و پس از فسخ، تنفیذ آن را از دادگاه بخواهد.

 

مستندات

تاریخ رای نهایی: 1393/08/14    شماره رای نهایی: 9309970224501158

رای بدوی

در این پرونده خواهان خانم م.و با وکالت آقایان س.م. و… دادخواستی به خواسته صدور حکم به تنفیذ و اعلام فسخ نکاح موقت بهطرفیت خوانده آقای م.ب.ز. تقدیم داشته است، بدین شرح که خواهان با بیان اینکه به‌موجب عقد موقت انجام گرفته و ضمن آن زوجه حق فسخ عقد را داشته است. هر چند که درج شرط فسخ به نفع یکی از طرفین قرارداد وفق قانون مجاز می‌باشد ولی در عقد نکاح بهنظر می‌رسد درج حق فسخ فاقد محل قانونی است چون با نظم عمومی در ارتباط می‌باشد و عقد نکاحی هر چند موقت منعقد گردیده است جز در موارد مصرحه قانونی نمی‌توان فسخ نمود مگر موجبات فسخ قانونی حادث گردد. زیرا اصل آزادی قراردادها و حاکمیت اراده در نکاح مواجه با محدودیتهایی است که نمی‌توان با نکاح به مانند سایر عقود رفتار نمود و هر شرطی را که در سایر عقود امکان درج وجود دارد در نکاح هم درج نمود. لذا خواسته خواهان را موجه و وارد ندانسته و حکم به بطلان ادعای وی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران و سپس ظرف بیست روز قابل فرجام‌خواهی در دیوانعالیکشور می‌باشد.

رئیس شعبه 271 دادگاه عمومی خانواده تهران – قربانی قادی

 

 

 

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی خانم م.و. با وکالت آقای س.م. نام از دادنامه 1856 شماره مورخه 24/12/92 شعبه محترم 271 دادگاه خانواده تهران که به‌موجب آن در خصوص دعوی مطروحه نامبرده بهطرفیت آقای م.ز. به خواسته بذل مدت نکاح و نتیجتاً فسخ نکاح موقت در پرونده کلاسه 92/909 تصدیر گردیده وارد است زیرا ملاحظه می‌شود خواسته خواهان در دادخواست مشخصاً تنفیذ بذل مدت نکاح موقت می‌باشد و در عقدنامه نکاح موقت متبانیاً بر عقد زوج وکالت بلاعزل در بذل مدت را که از اختیارات وی بوده به‌علاوه توکیل در وکالت به زوجه تفویض نموده است زوجه نیز در مانحنفیه بدواً طی دو مرحله به صورت ارسال اظهارنامه توسط وکیل خود آقای الف.ع. به زوج اعلام بذل مدت ص 6 پرونده و نیز به صورت مکتوب در حضور شخصی بهنام س.الف انحلال رابطه زناشویی فیمابین ضمن بذل مدت را اعلام کرده است ص 7 سپس دادخواست تنفیذ اراده اعلام شده خویش را داده که بههرحال خواسته قانونی و قابل پذیرش است بنابهمراتب دادگاه ضمن وارد دانستن اعتراض معترض و اینکه دادنامه معترض‌عنه برخلاف مبانی حقوقی و مدنی صادر شده با استناد به صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 21/1/79 در امور مدنی آن را نقض و حکم به قبول خواسته زوجه صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی و سپس قابل فرجام‌خواهی در دیوانعالیکشور است.

مستشاران شعبه 45 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

نحوی -غفاری

رأی دادگاه

وا خواهی آقای م.ز. بهطرفیت خانم م.و. با وکالت آقای س.م. از دادنامه شماره 571 مورخه 3/4/93 این شعبه که به‌موجب آن ضمن نقض دادنامه 1856 مورخه 24/12/92 شعبه 271 دادگاه خانواده تهران حکم به قبولی خواسته زوجه و بذل مدت نکاح غیردائم به وکالت از زوج حسب مندرجات عقدنامه با بذل کل مهریه به شرح و استدلال در دادنامه صادر گردیده وارد نمی‌باشد زیرا رأی بر اساس مـقررات و موازین قانونی صادر شده و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح می‌باشد و واخواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض و یا بی‌اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه ننموده لـذا بنا به مراتب دادگاه مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 قانـون آئیـن دادرسی دادگاه‌های عـمـومی و انقــلاب در امور مدنی مصوب 21/1/79 ضمن رد اعتراض معترض دادنامه معترض‌عنه را عیناً تأیید می‌نماید. رأی دادگـاه به‌موجب ماده 368 قانون فوق‌الذکر ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجام‌خواهی در دیوانعالیکشوراست.

رئیس شعبه 45 دادگاه تجدیدنظرتهران – مستشار دادگاه

علیمحمدی – غفاری