09 آبان 1398

حدود اختیارات هیأت کارشناسی

حدود اختیارات هیأت کارشناسی

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه 46 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده: در صورت اعتراض به مبلغِ خسارتِ مندرج در نظریه کارشناس واحد و تقاضای ارجاع موضوع با هیأت کارشناسی، نظریه کارشناسی هیأت، مستقل از موضعِ طرفِ معترض بوده و ممکن است حتی مبلغِ خسارت، بیش از مبلغِ مندرج در نظریه کارشناس واحد برآورد گردد.

 

مستندات

تاریخ رای نهایی: 1393/06/31    شماره رای نهایی: 9309970224600826

رای بدوی

در مورد دعوی سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به‌طرفیت شهرداری به خواسته 1- مطالبه اجاره‌بهای عادله روز یک قطعه زمین به پلاک ثبتی 538/114 بخش 12 تهران 2- مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف زمین مذکور، از توجه به اوراق و محتویات پرونده، لایحه دفاعیه خوانده و همچنین پاسخ استعلام ثبتی، و نظریه کارشناسی یک و سه‌نفره کارشناسان رسمی دادگستری و عدم توجه به اعتراض خواهان به نظریه کارشناسی سه‌نفره به دلیل خارج از مهلت بودن اعتراض، دادگاه با ردّ دفاعیه خوانده، دعوای خواهان را نسبت به خواسته ردیف اول وارد تشخیص داده و نظر به‌این‌که به نظریه کارشناس یک‌نفره، خواهان اعتراض نکرده است و بر مبنای اعتراض خوانده به هیئت سه‌نفره ارجاع شده است و نظر به این‌که فلسفه اعتراض در این فرض تقلیل بهای ارزیابی شده قبلی می‌باشد و نتیجه اعتراض نبایستی به ضرر معترض باشد. لذا دادگاه با تکیه بر نظریه کارشناسی یک‌نفره و به استناد ماده‌واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب 28/8/1370 و مواد 197 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000/080/528/1 ریال بهای ملک و مبلغ 000/000/7 ریال هزینه کارشناسی و همچنین هزینه دادرسی برابر تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می‌شود. حکم صادره حضوری است. و در مورد خواسته مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف، نظر به این‌که با پذیرش خواسته اول، حق دیگری برای خواهان به وجود نمی‌آید، لذا به استناد ماده 1257 قانون مدنی، حکم به ردّ خواسته مذکور صادر و اعلام می‌شود. حکم صادره در هر دو قسمت ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است .

دادرس شعبه 21 دادگاه عمومی حقوقی تهران – زارع

 

 

 

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی بنیاد مستضعفان (سازمان اموال و املاک) به‌طرفیت شهرداری نسبت به آن بخش از دادنامه شماره 9200272-18/3/92 شعبه 21 محاکم عمومی تهران که دلالت بر صدور حکم علیه شهرداری به پرداخت قیمت ملک واقع بر پلاک ثبتی 114/5387 تهران بر اساس نظر به کارشناس واحد به مبلغ صد و پنجاه و دو میلیون و هشت‌صد و هشتاد هزار تومان است ازاین‌جهت وارد و مؤثر است که افزایش قیمت ملک مزبور درنظریه هیئت کارشناسی ولو به سبب اعتراض شهرداری و ارجاع به هیئت سه‌نفره به‌وقوع پیوسته مع‌ذلک ازآنجاکه این افزایش قیمت بیشتر به سبب افزایش قیمت ملک در اواخر سال 1391 بوده فلذا مطابق خواسته اول خواهان بدوی در دادخواست مبنی بر مطالبه قیمت عادله و روز ملک مزبور می‌باشد درنتیجه استدلال دادگاه بدوی در ترجیح قیمت وفق نظریه کارشناس واحد در برابر قیمت اعلامی از سوی هیئت کارشناسی مطابق مقررات و عرف قضایی نمی‌باشد و قابلیت تأیید و ابرام را نداشته درنتیجه ضمن نقض رأی معترض‌عنه از حیث ترجیح قیمت اعلامی از سوی خبره واحد بر هیئت خبرگان حکم به محکومیت شهرداری به پرداخت مبلغ صد و هشتاد میلیون تومان (معادل 000/000/800/1 ریال)به‌عنوان بهای عادله ملک به‌علاوه خسارات دادرسی صادر و اعلام می‌نماید در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی بنیاد مزبور به بخش دیگر رأی معترض‌عنه که دلالت بر صدور حکم به ردّ مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف ملک مزبور به لحاظ عدم پیش‌بینی این موضوع در مقررات جاری من‌جمله لایحه قانونی مورخ 27/11/58 شورای انقلاب تجدیدنظرخواهی را غیر وارد تشخیص و به استناد صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض‌عنه را ازاین‌جهت تأیید و ابرام می‌نماید هکذا در خصوص تجدیدنظرخواهی شهرداری منطقه 19 نسبت به آن بخش از رأی مزبور که اصل موضوع را در صلاحیت محاکم عمومی ‌دانسته با توجه به اینکه صلاحیت دیوان عدالت اداری منحصر در شکایت افراد و ارگان‌های غیردولتی برعلیه وزارتخانه‌ها و نهادهای عمومی است و در مانحن‌فیه طرفین دعوی داخل در نهادهای عمومی هستند همین‌طور ازآنجاکه طی دستورالعمل‌های داخلی مناطق شهرداری تهران اختیار پاسخگویی به دعاوی مطروحه را دارا بوده که بهترین دلیل آن پاسخگویی و تجدیدنظرخواهی مستقل منطقه 19 به رأی مزبور است درنتیجه تجدیدنظرخواهی را در این بخش غیر وارد تلقی و حکم به تأیید رأی معترض‌عنه از حیث صلاحیت و طرفین دعوی صادر و اعلام می‌نماید رأی این شعبه برابر ماده 365 قانون آیین دادرسی مدنی قطعی است

مستشاران دادگاه شعبه 46 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

رحیمی ـ عاشورخانی