16 اسفند 1398

حدود صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری استان

حدود صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری استان

کلمات کلیدی:   کیفرخواست

مرجع صدور:     شعبه 24 دیوانعالی کشور

چکیده: دادگاه کیفری استان در صورت دارا بودن صلاحیت رسیدگی به مهم‌ترین اتهام به سایر اتهامات نیز توأمان رسیدگی می‌نماید؛ در این موارد صدور کیفرخواست در رابطه با سایر اتهامات ضروری است.

 

مستندات         رأی وحدت رویه شماره 709 هیئت عمومی دیوان عالی کشور

تاریخ رای نهایی: 1393/07/27    شماره رای نهایی: 9309970908400450

خلاصه جریان پرونده

به حکایت اوراق پرونده پیوست آقای ی.، 15 ساله، در مورخه 12/03/93 شکایتی دایر بر آدم‌ربایی – ارتکاب لواط به عنف و تهدید و تهیه فیلم مستهجن از عملیات ارتکابی خود به دادگاه کیفری استان زنجان تسلیم می‌دارد. متهمان ح. و ر. ارتکاب لواط را انکار می‌نمایند لیکن به ارتکاب تفخیذ اقرار دارند. ح. به شرب خمر اقرار دارد. پزشکی قانونی، با معاینه از شاکی نشانه‌ای از انجام لواط مشاهده نمی‌نماید. شعبه اول دادگاه کیفری استان با رسیدگی به شکایت شاکی با احراز بزهکاری متهمان در حد تفخیذ هر یک از آنان را به تحمل یک‌صد ضربه شلاق حدی با حصول علم محکوم می‌نماید ولی در مورد آدم‌ربایی – تهیه فیلم مستهجن و تهدید با چاقو و شرب خمر و تهیه مشروبات الکلی به صلاحیت رسیدگی دادسرای عمومی و انقلاب زنجان اعلام نظر می‌نماید. آقای ح. اصالتاً و آقای … به وکالت از ر. به رأی محکومیت موکلان خود اعتراض نموده و درخواست رسیدگی تجدیدنظری می‌نمایند. پرونده جهت رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع می‌گردد.

 

 

 

رای دیوان

در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی 1- آقای ح. 2- آقای … به وکالت از آقای ر. نسبت به دادنامه شماره 00057- 15/05/93 دایر بر محکومیت متهمان محکوم‌علیه موصوف با توجه به محتویات پرونده و اقاریر متهمان در محضر دادگاه در مورد عمل ارتکابی خود بر تفخیذ ایراد و اعتراضی که بتواند موجبات تخدیش حکم تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید به عمل نیامده است و لذا با رد اعتراض معترضین مستنداً به شق الف از ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی تجدیدنظرخواسته عیناً تأیید و ابرام می‌گردد. ضمناً در مورد قرار عدم صلاحیت صادره در خصوص اتهام متهمان به شرب خمر و غیره موضوع قسمت دوم دادنامه صادره هر چند وفق رأی وحدت رویه شماره 709 دیوان عالی کشور دادگاه کیفری استان در رسیدگی به اتهام اشد متهمان می‌باید به اتهامات دیگر آنان نیز توأماً رسیدگی و اصدار رأی نماید لیکن چون اتهامات معنونه مذکور در دادسرا رسیدگی نگردیده و قرار مجرمیت و کیفرخواست صادر نشده است، بنا به‌مراتب به نظر شعبه در این مورد ایرادی به نظر نمی‌رسد و لذا قرار مرقوم نیز عیناً تأیید می‌گردد.

 

رئیس شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور ـ مستشار

لشکری ـ شوشتری