21 آبان 1398

حق انتخاب نام کوچک

حق انتخاب نام کوچک

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه 6 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده: حق داشتنِ نام مناسب و مورد علاقه، از حقوق مدنی است و از آنجا که شخص، در زمان تعیین نام، اختیاری در اعمالِ این حق نداشته، بعداً می‌تواند تغییرِ نام خود را درخواست کند.

 

مستندات

تاریخ رای نهایی: 1393/06/25    شماره رای نهایی: 9309970220600670

رای بدوی

در خصوص دادخواست آقای م.ک. با ولایت طفل صغیرش م. به‌طرفیت خوانده اداره ثبت‌احوال شهرستان تهران به خواسته تغییر نام از م. به س. در سند سجلی شماره . . . دادگاه از توجه به اظهارات طرفین و اینکه خواهان جهت اثابت ادعای خود به استشهادیه استناد نموده اینکه هرچند نام کوچک خواهان از اسامی معروف و متداول در جامعه و برگرفته از فرهنگ اصیل اسلامی می‌باشد ولی حق درخواست تغییر نام از حقوق مدنی است و به حکم صریح ماده 958 قانون مدنی هر انسانی از حقوق مدنی متمتع خواهد بود و داشتن نام مناسب و مورد علاقه و حقی تعیین آنکه شخص در انتخاب اختیاری داده است نداشته یکی از همین حقوقی می‌باشد و خواهان اهلیت اعمال این حق را دارا می‌باشد لذا دادگاه با توجه به‌مراتب دعوی خواهان را ثابت و موجه تشخیص حکم به الزام اداره خوانده به تغییر نام از م. به س. در سند سجلی شماره صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره حضوری بوده ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل‌اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ کریمی

 

 

 

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی اداره ثبت‌احوال منطقه مرکزی به‌طرفیت خانم م.ک. نسبت به دادنامه شماره 9201023 مورخ 7/11/92 صادره از شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن حکم به الزام خوانده (تجدیدنظرخواه) به تغییر نام خواهان (تجدیدنظر خوانده) از م. به س. در شناسنامه شماره . . . صادرشده است نظر به اینکه اعتراض موجهی که منطبق بر شقوق مختلف ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی باشد به عمل نیامده و دلایل و مدارکی که موجب ورود خدشه و ایراد قانونی به دادنامه تجدیدنظر خواسته باشد ارائه نگردیده و از جهت قواعد دادرسی نیز دادنامه مذکور فاقد اشکال بوده و وفق مقررات و اصول دادرسی صادرشده است علی‌هذا به استناد ماده 358 قانون مرقوم ضمن ردّ دعوی تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را در محدوده تجدیدنظرخواهی تأیید و استوار می‌نماید این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 6 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

فارسیجانی ـ اقتصادی