22 خرداد 1399

حق فسخ ازدواج قابل انتقال نیست

حق فسخ ازدواج قابل انتقال نیست

در معاملات و قراردادها ممکن است در نبود شرط مخالف، حق فسخ از طریق قرارداد و یا ارث به دیگری انتقال یابد. اما در مورد ازدواج نمی توان چنین چیزی را پذیرفت، چرا که ازدواج مربوط به شخصی ترین موضوعات زندگی هر فرد است که بستگی شدیدی به احساسات و عواطف او دارد، به طوری که سلیقه و برخورد حتا دوقلوهای همسان نیز، در این گونه امور می تواند متفاوت باشد. پس، حق فسخ ناشی از عیب، تدلیس و تخلف از شرط، ویژه ی طرف ازدواج است و مباشرت او در تصمیم گیری اهمیت دارد و به ارث و قرارداد انتقال نمی یابد و با فوت وی، حق فسخ نیز از بین می رود، هم چنان که خود ازدواج نیز با فوت یکی از طرفین انحلال می یابد.