19 مهر 1398

حق ملاقات مادربزرگ با نوه

حق ملاقات مادربزرگ با نوه

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه 2 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده: در صورتی که زوجین جدا از هم زندگی ‌کنند، مادربزرگ حق ملاقات نوه خود را دارد.

 

مستندات

تاریخ رای نهایی: 1393/08/26    شماره رای نهایی: 9309970220201430

رای بدوی

در خصوص دادخواست خانم الف.ر. به طرفیت خانم ع.د. به خواسته ملاقات نوه پسری بهنام ف. متولد 15/12/1390 با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه زوجین جدا از هم زندگی می‌نمایند لذا دادگاه مستنداً به ماده 1174 قانون مدنی به خواهان اجازه می‌دهد از ساعت 10 صبح جمعه هر هفته تا 12 همانروز کودک یاد شده را جهت ملاقات در اختیار بگیرد و پس از انجام ملاقات در همان محل سکونت تحویل خوانده نماید خوانده نیز موظف است انجام ملاقات را تسهیل نماید رأی صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز قابل تجدیدنظر در دادگاههای تجدیدنظر استان می‌باشد.

رئیس شعبه 244 دادگاه عمومی خانواده تهران – زارعی

 

 

 

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی خانم ع.د. از دادنامه شماره 9309972162400765 مورخ 9/6/93 شعبه محترم 244 دادگاه خانواده تهران که بهموجب آن دعوی مطروحه از ناحیه خانم الف.ر. به طرفیت تجدیدنظرخواه به خواسته ملاقات با نوه پسری بهنام ف. متولد 15/12/90 در پرونده کلاسه 9309982162400384 حکم به اجازه ملاقات از ساعت 10 صبح جمعه هر هفته تا 12 ظهر همان روز تصدیر گردیده است وارد نمی‌باشد رأی صادره مطابق با موازین شرعی و قانونی اصدار یافته ایرادی از حیث شکلی و ماهوی بر آن وارد نیست استدلال و استناد محکمه محترم بدوی صحیح بوده از ناحیه تجدیدنظرخواه نیز ایراد و اعتراض مؤثر و مدللی که موجبات نقض یا گسیختن دادنامه معترضعنه را در نظر دادگاه فراهم سازد بهعمل نیامده است بنا به مراتب مذکور دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده 358 از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/79 ضمن رد اعتراض معترض دادنامه معترضعنه را تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره مطابق ماده 365 از همان قانون قطعی است.

رییس شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشاران دادگاه

سیفی – ارژنگی – موسوی