05 آبان 1398

حل‌اختلاف در صلاحیت دادگاه عمومی و هیأت حل‌اختلاف وزارت علوم،تحقیقات و فناوری

حل‌اختلاف در صلاحیت دادگاه عمومی و هیأت حل‌اختلاف وزارت علوم،تحقیقات و فناوری

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه 40 دیوان‌عالی‌کشور

چکیده: در رسیدگی به دعاوی مربوط به امور و شئون علمی، آموزشی و پژوهشی، نسبت به صلاحیت هیأت حل‌اختلاف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری حل‌اختلاف می‌گردد.

 

مستندات         ماده واحده «خروج تصمیمات و آراء صادره از هیأت‌ها و کمیته‌های تخصصی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی در خصوص امور و شئون علمی، آموزشی و پژوهشی از شمول صلاحیت دیوان‌عدالت‌اداری و سایر مراجع قضائی» مصوب 1387

تاریخ رای نهایی: 1393/06/26    شماره رای نهایی: 9309970909500122

خلاصه جریان پرونده

در این پرونده آقای ن.ج. طی دادخواستی به‌طرفیت دانشگاه آزاد اسلامی واحد … دادخواستی به‌خواسته بازگشت به کار و پرداخت حقوق طبق آخرین فیش حقوقی دریافتی تقدیم دادگاههای عمومی حقوقی شهرستان … نموده و پرونده به شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی … ارجاع شده‌است و در جریان دادرسی وکیل خوانده با استناد به ماده واحده «خروج تصمیمات و آراء صادره از هیأت‌ها و کمیته‌های تخصصی وزارتین علوم، تحقیقات و فن‌آوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی در خصوص امور و شئون علمی، آموزشی و پژوهشی از شمول صلاحیت دیوان‌عدالت‌اداری و سایر مراجع قضائی » مصوب 87 شورای عالی انقلاب فرهنگی، درخواست نموده که پرونده به هیأت صالح در وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ارسال شود و دادگاه نیز با استناد به این ماده واحده قرار عدم صلاحیت خود را به‌اعتبار و شایستگی مرجع مزبور صادر و پرونده را جهت تعیین تکلیف به دیوان‌عالی‌کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده‌است.

 

 

 

رای دیوان

با عنایت به موضوع خواسته خواهان که علیه دانشگاه آزاد اسلامی به خواسته بازگشت به کار و پرداخت حقوق مطرح شده‌است و رسیدگی به این موضوع حسب ماده واحده «خروج تصمیمات و آراء صادره از هیأت‌ها و کمیته‌های تخصصی وزارتین علوم، تحقیقات و فن‌آوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی در خصوص امور و شئون علمی‌، آموزشی و پژوهشی از شمول صلاحیت دیوان‌عدالت‌اداری و سایر مراجع قضایی» مصوب 1387 شورای عالی انقلاب فرهنگی، در صلاحیت کمیسیون مندرج در این قانون می‌باشد؛ لذا در اجرای ماده 28 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، با تایید نظریه شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی … پرونده را جهت اقدام لازم به شعبه مربوطه اعاده می‌نماید.

مستشار شعبه 40 دیوان‌عالی‌کشور – عضومعاون

خالصی – بارانی