08 آبان 1398

حل اختلاف در صلاحیت دادگاه عمومی و دادگاه انقلاب

حل اختلاف در صلاحیت دادگاه عمومی و دادگاه انقلاب

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه 40 دیوان‌عالی‌کشور

چکیده: در رسیدگی به دعاوی مربوط به ابطال اسناد رسمی اموال مربوط به ولی فقیه، نسبت به صلاحیت دادگاه انقلاب (شعبه رسیدگی‌کننده به دعاوی اصل 49)حل اختلاف می‌گردد.

 

مستندات         مواد 11، 13، 15 و 18 آئین‌نامه نحوه رسیدگی به پرونده‌های موضوع اصل 49 قانون اساسی مصوب 1379

تاریخ رای نهایی: 1393/06/31    شماره رای نهایی: 9309970909500165

خلاصه جریان پرونده

ستاد اجرایی فرمان امام نمایندگی ساوجبلاغ طی درخواستی به دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان البرز اعلام داشته که ملکی به مشخصات ثبتی مذکور در پرونده به مساحت 57237 متر مربع متعلق به آقای م.الف. رها شده و درخواست تعیین تکلیف شده‌است و شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی کرج، با صدور دادنامه شماره 144/3/91/4300253- 20/2/91 به‌علت اینکه آخرین ورود و خروج مالک در سال 90 بوده است، موضوع را از شمول اموال موضوع اصل 49 قانون اساسی خارج دانسته و مستنداً به ماده 18 آئین‌نامه نحوه رسیدگی به پرونده های اصل 49 قانون اساسی، قرار عدم صلاحیت رسیدگی خود را به شایستگی و اعتبار رسیدگی محاکم عمومی کرج صادر نموده‌است و پرونده در شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی کرج مطرح شده‌است و ستاد اجرایی با تقدیم دادخواستی علیه م.الف. و م.ح. و دفترخانه اسناد رسمی شماره … تهران، درخواست صدور حکم به ابطال سند رسمی شماره …- 3/11/55 دفترخانه اسناد رسمی شماره … را نموده‌است و توضیح داده شده‌است که مالک ملک مزبور، آن را بلاصاحب رها نموده و بوسیله سند مجعول ملک به مالکیت م.ح. در دفترخانه شماره … منتقل شده‌است و در نهایت دادگاه اخیرالذکر با صدور دادنامه شماره 93000057- 2/2/93 موضوع را مشمول مواد 11، 13، 15و 18 آئین‌نامه نحوه رسیدگی پرونده‌های اصل 49 دانسته و با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دادگاه انقلاب اسلامی کرج ارسال داشته‌اند و در نهایت پرونده جهت حل اختلاف به دیوان‌عالی‌کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده‌است.

 

 

 

رای دیوان

خواسته خواهان مبنی بر ابطال سند رسمی شماره …- 3/11/55 با توجه به اینکه خواهان ادعا دارد موضوع مربوط به ملکی است که مشمول اموال مربوط به ولی‌فقیه می‌گردد، داخل در شمول آئین‌نامه نحوه رسیدگی به پرونده‌های موضوع اصل 49 قانون اساسی می‌باشد. لذا با تایید نظریه دادگاه عمومی حقوقی کرج و اعلام صلاحیت دادگاه (اصل49) انقلاب اسلامی کرج، در اجرای ماده 28 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در خصوص موضوع تعیین تکلیف می‌گردد.

مستشار شعبه 40 دیوان‌عالی‌کشور – عضومعاون

خالصی – بارانی