10 دی 1398

حکم به تعهد بیمه‌گر در پرداخت خسارات جانی در رأی کیفری / حداقل مجازات قضایی حبس

حکم به تعهد بیمه‌گر در پرداخت خسارات جانی در رأی کیفری / حداقل مجازات قضایی حبس

کلمات کلیدی:   تعیین مجازات

مرجع صدور:     شعبه 23 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده: 1- دادگاه کیفری در رأی خود راجع به فوت زن ناشی از تصادف رانندگی به تکلیف پرداخت دیه کامل و تکلیف بیمه گر به پرداخت نصف دیه متوفیه ثالث از باب بیمه خسارات (مطابق قانون بیمه اجباری شخص ثالث) تصریح می کند هر چند که بیمه گر طرف دعوی نباشد.

 

2- حداقل مجازات قضایی حبس، 91 روز حبس است.

 

مستندات

تاریخ رای نهایی: 1393/07/07    شماره رای نهایی: 9309970222300952

رای بدوی

در خصوص اتهام سید م.م. فرزند ع. دایر بر قتل غیرعمدی خانم ط.ق.س. و ایراد صدمه بدنی غیرعمدی آقای الف.ب. ناشی از بی‌احتیاطی در حین رانندگی با وسیله نقلیه موتوری و اتهام سید م.ح. م. فرزند ع دایر بر شرب خمر در خصوص متهم ردیف اول با عنایت به گزارش مرجع انتظامی و شکایت اولیاء دم و مصدوم و نظریه کارشناس و نظریات پزشکی قانونی و اظهارات متهم و کیفرخواست صادره و تحقیقات محموله و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده اتهام وی محرز و مسلم است ، مستنداً به مواد 448،449،و490452و709و710و711و641 و بند الف ماده 569 و549 و550و تبصره ماده 551 و بند ب ماده 488 از قانون مجازات اسلامی نامبرده رادرخصوص ایراد صدمه بدنی غیرعمدی به پرداخت 1- شکستگی استخوان مچ پای راست به چهاردرصددیه کامل (ارش)2- شکستگی بند ابتدائی انگشت پنجم پای راست التیام یافته است به چهارپنجم از یک‌پنجم از یک‌سی‌ام دیه کامل 3- ارش تجمع مایع و آسیب نسوج نرم زانوی راست مجموعاً به دودرصددیه کامل 4- ارش سائیدگی کتف چپ نیم درصد دیه کامل 5- ارش سائیدگی خلف تنه یک درصد دیه کامل 6-حارصه انگشت سوم دست چپ به یک‌صدم از یک‌دهم دیه کامل 7- حارصه سطح خارجی دست چپ به نیم درصد دیه کامل 8- حارصه پشت آرنج راست به نیم درصد دیه کامل 9- حارصه ساعد راست به نیم درصد دیه کامل 10- حارصه لب فوقانی و تحتانی درمجموع به دودرصددیه کامل 11- دامیه زانوی چپ به یک درصد دیه کامل 12-حارصه ساق راست به نیم درصد دیه کامل 13- حارصه قسمت تحتانی ساق راست به نیم درصد دیه کامل 14- حارصه پشت پای راست به نیم درصد دیه کامل در حق آقای الف. ب. و همچنین نامبرده را با رعایت تبصره 1 ماده 551 از قانون مجازات اسلامی به پرداخت نصف یک فقره دیه کامل مرد مسلمان در حق اولیاء متوفی ط.ق. ظرف مهلت دو سال از تاریخ حادثه محکوم می‌نماید و اما در خصوص جنبه عمومی بزه نامبرده را مستنداً به ماده 714 از قانون مجازات اسلامی وبارعایت مواد 37 و38 از قانون به لحاظ وضع خاص وندامت متهم و اقدام وی برای جبران زیان ناشی از جرم (بیمه خودرو) نامبرده را با سه درجه تخفیف به یک ماه حبس تعزیری محکوم می‌نماید و اما در خصوص اتهام آقای سید م.ح. م. فرزند ع دایربرشرب خمر وباتوجه به گزارش مرجع انتظامی و نظریه پزشکی قانونی واقرارصریح متهم و کیفرخواست صادره و تحقیقات محموله وسایرقرائن و امارات موجود در پرونده اتهام وی محرز و مسلم است مستنداً به مواد264 و265 از قانون مجازات اسلامی نامبرده را به هشتاد ضربه شلاق تعزیری محکوم می‌نماید ، رأی صادره ظرف مهلت بیست روز تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر درمحاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه 1034 دادگاه عمومی جزائی تهران – شادمان جم

 

 

 

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تقاضای خانم س.م. به وکالت از محکوم‌علیه آقای سیدم.م. مبنی بر اعمال ماده277 قانون آئین دادرسی کیفری و تخفیف در مجازات مقرر موضوع دادنامه شماره300116-93 مورخ2/2/93 در پرونده کلاسه100470-92 این دادگاه که به‌موجب آن محکوم‌علیه به اتهام قتل غیرعمدی خانم ط.ق.س.و ایراد صدمه بدنی غیرعمدی آقای الف. ب. موضوع شکایت اولیاء دم مرحوم و آقای الف. ب. محکوم به پرداخت مقادیری دیه در حق اولیاء دم و مصدوم و از جنبه عمومی جرم به یک سال حبس شده است نظر به اینکه محکوم‌علیه در این مرحله از رسیدگی مبادرت به اخذ گذشت اولیاء دم و آقای الف. ب. را نموده است لهذا دادگاه مشارالیه را مستحق تخفیف در مجازات تشخیص داده و به استناد ماده277 قانون آئین دادرسی کیفری حبس مندرج در دادنامه را به پرداخت چهل میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت تبدیل و تخفیف می‌نماید.رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

منصوری – جعفری شهنی

رأی دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف. ب. نسبت به دادنامه شماره 901567-92 مورخ 30/10/92 در پرونده کلاسه 100470-92 صادره از شعبه 1034 دادگاه عمومی جزائی تهران که به‌موجب آن آقای سید م.م. به اتهام قتل غیرعمدی خانم ط.ق.س. و ایراد صدمه بدنی غیرعمدی نسبت به آقای الف. ب. ناشی از بی‌احتیاطی در امر رانندگی و با احراز بزهکاری و به استناد مواد مندرج در دادنامه به پرداخت نصف یک فقره دیه کامل مرد مسلمان در حق اولیاء دم و ایضاً به پرداخت مقادیری دیه و ارش در حق آقای الف.ب. و از جنبه عمومی جرم به یک ماه حبس تعزیری محکوم شده است . نظر به اینکه تجدیدنظرخواه در محدوده تجدیدنظرخواهی ایراد و دفاع مؤثری که از جهات شکلی و یا ماهیتی مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی کیفری باشد ، اقامه ننموده و از نظر این دادگاه ایضاً دادنامه تجدیدنظرخواسته منطبق با موازین قانونی و دلایل موجود در پرونده اصدار یافته و ایرادی که موجب نقض باشد ، مشهود نیست الّا اینکه اولاً دیه مقتوله خانم ط.ق.س. یک فقره دیه کامل مرد مسلمان است و به استناد تبصره 2 ماده 2 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری و مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث ، بیمه‌گر موظف است در ایفاء تعهدات مندرج در این قانون خسارات وارده به زیان دیدگان را بدون لحاظ جنسیت تا سقف تعهدات بیمه‌نامه پرداخت نماید و این مازاد بر دیه به‌عنوان بیمه حوادث محسوب می‌گردد لهذا نصف دیه مرد مسلمان به یک دیه کامل مرد مسلمان اصلاح می‌گردد ثانیاً مجازات جرم ارتکابی ( صرف‌نظر از اینکه دادگاه حق مجازات حبس کمتر از 91 روز را ندارد ) خفیف و نامتناسب است و با توجه به اعتراض شاکی حبس مندرج در دادنامه را به یک سال حبس تعزیری تشدید می‌نماید و درنهایت به استناد تبصره 3 و 4 ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و با پذیرش نسبی تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه ، دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاح و تشدید موصوف تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

منصوری – جعفری شهنی