11 مهر 1398

خریدوفروش غیرمجاز دارو

خریدوفروش غیرمجاز دارو

کلمات کلیدی:   اختلاف در صلاحیت

مرجع صدور:     شعبه 36 دیوانعالی کشور

چکیده: رسیدگی به بزه خریدوفروش غیرمجاز دارو در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.

 

مستندات         مواد 22،44و77 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 1392

تاریخ رای نهایی: 1393/07/22    شماره رای نهایی: 9309970925102153

خلاصه جریان پرونده

شعبه 12 دادگاه انقلاب تهران در خصوص رسیدگی به اتهام خریدوفروش دارو (دخالت در امور دارویی) به‌صورت غیرمجاز صرف‌نظر از صحت‌وسقم موضوع به لحاظ این‌که به‌موجب ماده 77 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 1392، تبصره 1 ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی، خوردنی و آشامیدنی 1379 نسخ شده است خود را صالح به رسیدگی ندانسته و طی قرار شماره 09/06/93 به اعتبار صلاحیت سازمان تعزیرات استان تهران قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال که جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع و اینک حسب‎الارجاع تحت نظر قرار دارد.

 

 

 

رای دیوان

با توجه به محتویات اوراق پرونده قرار عدم صلاحیت مورخ 09/06/93 با توجه به مواد 22 و 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به شایستگی تعزیرات و مقدار و ارزش کالای مکشوفه مستنداً به ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تأیید می‎شود.

رئیس شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور – عضو معاون

بهنام‌اصل ـ سلیمانی