10 اسفند 1398

خسارت تأخیر تأدیه ارز

خسارت تأخیر تأدیه ارز

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه 13 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده: خسارت تأخیر تأدیه ارز خارجی، در صورت توافق در تعیین میزان آن، قابل وصول است.

 

مستندات

تاریخ رای نهایی: 1393/08/17    شماره رای نهایی: 9309970221301020

رای بدوی

در خصوص دعوای شرکت ج.پ.ک. با وکالت گ.گ. بهطرفیت شرکت ن.گ.م. به خواسته مطالبه مبلغ 000/174 درهم امارات متحده عربی و مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در انجام تعهد و مطالبه خسارات دادرسی با امعان نظر در مجموع محتویات پرونده و مستندات ابرازی از سوی خواهان از جمله قرارداد مورخه 17/12/91 و اظهارنامه که بهموجب آنها مدعی شده خوانده از پرداخت مابقی ثمن معامله خودداری نموده و برابر ماده 4 قرارداد در صورت تأخیر روزانه 1% خسارت تأخیر هم مطالبه نموده از طرف خوانده لایحه‌ای به شماره 2827/92 که ضمن آن با اشاره به مفاد قرارداد علت عدم پرداخت را اختلاف در نوع جنس و مبلغ عنوان نموده خواستار ارجاع به کارشناسی شده دادگاه پس از جلب نظر کارشناسی مانده مطالبات خواهان را مبلغ 44/171959 درهم اعلام نموده که این نظر مصون از اعتراض باقی مانده دادگاه بنا به جهات مرقوم در فوق دعوای خواهان را وارد تشخیص داده مستنداً به مواد 10 و 219 و 230 قانون مدنی و مواد 198 و 518 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 44/171959 درهم امارات متحده عربی و مبلغ 860/688/52 ریال خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه بر اساس توافق قراردادی روزانه به 1% مبلغ قرارداد تاریخ 3/9/91 تا زمان پرداخت در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید نسبت به مازاد خواسته بنا به جهات مرقوم در فوق دعوای خواهان را وارد تشخیص نداده و حکم به بطلان آن صادر می‌نماید رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد.

رئیس شعبه 37 دادگاه عمومی حقوقی تهران – افراشی

 

 

 

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی شرکت ن.گ.م. به طرفیت شرکت ج.پ.ک.  نسبت به دادنامه شماره 326 مورخ 14/4/93 صادره از شعبه 37 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بهموجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت 44/171959 درهم امارات متحده عربی به انضمام خسارت تأخیر تأدیه قراردادی و دادرسی صادر گشته است وارد نمی‌باشد زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بیاعتباری دادنامه معترضعنه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچیک از شقوق ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می‌داند مستنداٌ به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید می‌نماید رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

حجازی فر – قاضی