19 مهر 1398

خوانده دعوای فک رهن

خوانده دعوای فک رهن

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه 50 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده: درصورتی‌که بانک مرتهن، در دعوای فک رهن، طرف دعوی قرار نگیرد خدشه‌ای به دعوی وارد نیست و با حفظ حقوق مرتهن، فک رهن از ملک ممکن است.

 

مستندات

تاریخ رای نهایی: 1393/06/31    شماره رای نهایی: 9309970001000586

رای بدوی

در خصوص دعوی آقای ج.ح. به وکالت از خواهان آقای س.ص. به‌طرفیت خواندگان 1- آقای ق.م. 2- شرکت تعاونی آب و فاضلاب استان تهران به خواسته تقاضای رسیدگی و الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی یک دستگاه آپارتمان به مساحت 85 مترمربع واحد شماره 1 طبقه همکف از بلوک بی 1 به انضمام پارکینگ و انباری از پلاک ثبتی 108/126 بخش 11 تهران و اخذ پایانکار و صورت‌مجلس تفکیکی و فک رهن و الزام به احداث و تکمیل و تحویل آپارتمان فوق‌الذکر با احتساب خسارات دادرسی هریک از خواسته‌ها مقوم به مبلغ 000/000/51 ریال به شرح دادخواست تقدیمی، دادگاه نظر به محتویات پرونده و مفاد و مدلول قرارداد مورخ 25/7/81 و نظر به اینکه خوانده ردیف اول در قبال دعوی مطروحه و ادعای خواهان ایراد و اعتراضی به‌عمل نیاورده است و دلیلی بر انجام تعهدات قراردادی شامل احداث و تکمیل و تحویل آپارتمان موصوف به دادگاه ارائه و ابراز ننموده است. نظر به اینکه تکمیل و تحویل مبیع از لوازم عرفی و قانونی عقود و معاملات می‌باشد علی‌هذا دادگاه دعوی خواهان را در خصوص تکمیل و تحویل آپارتمان موضوع قرارداد موجه تشخیص و استناداً به مواد 10 و219 و 220 قانون مدنی و مواد 198 و 502 و 503 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده ردیف اول به احداث و تکمیل و تحویل آپارتمان موصوف به انضمام پارکینگ و انباری به خواهان و پرداخت مبلغ 000/020/1 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق‌الوکاله وکیل در مرحله بدوی بر اساس تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید و اما در خصوص خواسته‌های دیگر خواهان مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی و اخذ پایانکار و صورت‌مجلس تفکیکی و فک رهن به‌طرفیت خواندگان، نظر به عدم احداث و تکمیل واحد مسکونی موصوف و همچنین به دلیل اینکه بانک مربوطه (بانک ملت) طرف دعوی قرار نگرفته است لذا خواسته‌های خواهان در قسمت اخیر قابل استماع نبوده و مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی در قسمت اخیر صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره حضوری است و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل رسیدگی تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان می‌باشد .

رئیس شعبه 209 دادگاه عمومی حقوقی تهران – حیدری حویق

 

 

 

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س.ص. با وکالت آقای ج.ح. و خانم الف.ق. به‌طرفیت آقای ق.ن. – شرکت تعاونی آب و فاضلاب تهران نسبت به آن بخش از دادنامه شماره 1000 مورخ 25/12/92 موضوع پرونده کلاسه بایگانی 920709 شعبه 209 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن قرار ردّ دعوی بدوی به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی و اخذ پایان کار و صورت‌مجلس تفکیکی و فک رهن ملک مورد تنازع به لحاظ عدم احداث و تکمیل واحد مسکونی و نیز به جهت اینکه بانک مرتهن طرف دعوا واقع نگردیده به شرح دادنامه مرقوم صادرشده است حال با عنایت به محتویات پرونده و مدافعات مطروح موارد مذکور در دادنامه تجدیدنظر خواسته نمی‌تواند موجب غیرقابل استماع بودن دعوا در این بخش باشد زیرا به تبع ایفاء تعهد تکمیلی در احداث ساختمان سایر تعهدات ازجمله موارد خواسته مذکور قابل اجرا و اعمال خواهد بود به‌علاوه اینکه طرف دعوی قرار ندادن بانک مرتهن تأثیری در قضیه نداشته و با حفظ حقوق مرتهن فک رهن از ملک میسور است لذا دادنامه واجد ایراد قضایی است دادگاه با استناد به مواد 348 و 353 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته پرونده به‌منظور رسیدگی ماهوی به شعبه بدوی اعاده می‌گردد این رأی قطعی است.

رئیس شعبه50 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

زیوری ـ کرمی