15 آبان 1398

خوانده دعوای مطالبه حقوق و مزایای استخدامی از سوی بازنشستگان

خوانده دعوای مطالبه حقوق و مزایای استخدامی از سوی بازنشستگان

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه 8 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

چکیده: مطالبه حقوق و مزایای استخدامی از سوی بازنشستگان، مستلزم طرح شکایت توأمان به طرفیت وزارتخانه یا سازمان متبوع دولتی و سازمان بازنشستگی کشوری می‎باشد.

 

مستندات         رأی وحدت رویه شماره 636-87/9/24 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ رای نهایی: 1393/07/02    شماره رای نهایی: 9309970955800027

رای بدوی

درخصوص شکایت شاکی به خواسته مذکور [الزام به احتساب فوق‎العاده اضافه‎کاری و تسهیلات رفاهی در پاداش خدمت و ذخیره مرخصی و…]، نظر به اینکه به موجب رأی وحدت رویه شماره 345[636]-87/9/24 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مبنی بر ضرورت طرح شکایت افراد بازنشسته به طرفیت وزارتخانه یا سازمان دولتی و سازمان بازنشستگی کشوری به صورت توأمان، چون نامبرده فقط سازمان یا اداره متبوع خود را طرف شکایت قرار داده، بنا به مراتب شکایت مطروحه قابلیت استماع نداشته، مستنداً به رأی وحدت رویه مذکور و مواد 3 و10 و17 و 58 و60 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌دارد. قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

 

رئیس شعبه 42 دیوان عدالت اداری

پور مهدی

 

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

با ملاحظه اینکه دادنامه شماره 502-92/12/10 در تاریخ 93/2/21 ابلاغ و دادخواست تجدید‎نظر‎خواهی در تاریخ 93/3/13 خارج از مهلت بیست روزه قانونی تسلیم گردیده است، لذا به استناد مادتین 65 و 68 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، قرار رد دادخواست تجدید‎نظر‎خواهی صادر و اعلام می‎گردد. رأی صادره قطعی است.

 

رئیس شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه

موسوی ـ عاشوری