07 دی 1398

خواندگان دعوای اعتراض ثالث اجرایی

خواندگان دعوای اعتراض ثالث اجرایی

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه 10 دیوانعالی کشور

چکیده: در دعوای اعتراض ثالث اجرائی، باید طرفین پرونده اجرائی یعنی محکوم‌له و محکوم‌علیه،  طرف دعوی قرار گیرند.

 

مستندات

تاریخ رای نهایی: 1393/07/27    شماره رای نهایی: 9309970907000463

خلاصه جریان پرونده

ابتدا به‌موجب دادنامه شماره 87000542/4-28/6/87 شعبه چهارم دادگاه حقوقی کرمان و مورد دعوی آقای الف. م. به تولیت از موقوفات حاج غ. و حاج م. به طرفیت آقایان ح. و م. به خواسته تخلیه موضوع اجاره‌نامه‌های 7269 مورخ 24/5/67 و 1847 مورخ 25/9/66 حکم به تخلیه مقدار یک سهم از 2200 سهم اراضی طاهرآباد موضوع قرارداد شماره 7269-24/5/67 علیه خوانده ردیف اول آقای ح. صادر می‌نماید در مورد خوانده دوم آقای م. با توجه به استرداد دعوی مستنداً به بند ب ماده 107 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی را صادر می‌نماید این رأی پس از تجدیدنظرخواهی از سوی وکیل آقای ح. در شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمان رسیدگی به‌موجب دادنامه شماره 900075-5/2/88 با رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید آنگاه آقای ب.ن با ادعای ثالث اجرائی وارد دعوی می‌شود به شرح درخواست مورخه 25/2/92 اعلام می‌دارد محکوم‌علیه پرونده اجرایی آقای ح. بوده اما زمین اینجانب که سی سال در تصرف دارم هم اجرا شده است درحالی‌که در سی سال قبل زمین را از آقای ف.ز. خریدم نامبرده نیز از هفت نفر مالکین طاهرآباد خریداری کرده در بین هفت نفر فردی بنام آقای ح.الف. وجود ندارد درواقع آقای پ. زمینی از آقای ح. نخریده تا به اینجانب فروخته باشد به این معنا که هفت نفر مالکین فروشنده غیر از آقای ح. بوده‌اند اما اداره اوقاف به استناد اجاره‌نامه تنظیمی با آقای ح. طرح دعوی علیه ایشان کرده که احتمالاً آقای ح. مورد اجاره را فروخته باشد از سهامی که در اجاره وی بوده حتی یک متر هم در ملک بنده نبوده و نیست لذا تقاضای رسیدگی و اصلاح اجرائیه را دارم آقای م. به وکالت از خواهان به مضمون درخواست نامبرده مطالبی عنوان تقاضای رفع اثر از صورت‌جلسه اجرائی در مورد متصرفات موکلش نموده است ضمناً فروش‌نامه عادی بین آقای ف.پ. به‌عنوان فروشنده و آقای ب.ن. خریداری به مقدار مساحت 731/5 قصب زمینی پلاک 10 اصلی با حدود اربعه بوده آن را پیوست نموده دادگاه بدواً قرار توقیف عملیات اجرائی را صادر می‌کند آقای م.ح. وکیل دادگستری به وکالت از آقای الف.م. لایحه تقدیم به شرح آن اشعار داشته با توجه به مدلول دادنامه قطعی صادره و اینکه عملیات اجرائی طبق نقشه‌های ترسیمی و موردقبول مالکین اصلی و عمده مزرعه طاهرآباد در پلاک‌ها یک یکم الی یک پانزدهم مندرج در نقشه مذکور که متعلق به موقوفه موضوع پرونده است صورت گرفته هیچ‌گونه تصرفی از سوی اشخاص ثالث ازجمله آقای ن. وجود نداشته و ندارد ادعای مطروحه واهی است زیرا اگر 1- مدعی تصرف بوده در زمان اجرای حکم می‌توانست در مهلت یک‌هفته‌ای تأخیر اجرای حکم را درخواست نماید این خود گواه بر عدم تصرف است 2- صرف ارائه سند عادی دلیلی بر مالکیت و تصرف نیست اگرچه تاریخ مندرج در سند عادی مربوط به سال 67 می‌باشد قابل‌ذکر اینکه وقف‌نامه تا به قریب یکصد سال قدمت دارد لذا اجرائیه مطابق مقررات صادر و اجرا شده قابل‌ذکر اینکه در مواردی‌ که حکم تخلیه یا خلع‌ید علیه متصرف ملک مشاع صادر شده باشد از تمام ملک خلع‌ید می‌شود تصرف محکوم‌له در ملک مذکور مشمول املاک مشاعی است درحالی‌که در مانحن‌فیه چنین موضوعی صادق نیست طبق نظریه کارشناس مضبوط در پرونده به‌موجب نقشه ترسیمی آقای م.ک. که به امضاء تمامی مالکین اصلی مزرعه طاهرآباد رسیده هر یک از قسمت‌های کلی 15 قسمت کوچک‌تر تقسیم شده پس از آن به قید قرعه قطعات یک یکم الی یک پانزدهم به موقوفه اختصاص یافته و مرحوم س.الف. پدر آقای الف. به‌هیچ‌عنوان حق واگذاری یا فروش قطعات مذکور را نداشته است لازم به ذکر است در بنچاق سند عادی آقای ن. ذکر اسامی فروشندگان ردیف دوم نام آقای س. مشاهده می‌شود در ضلع جنوبی به زمین نامبرده حد خورده است که قابل تأمل است در ضمن احد از مالکین دیگر در ردیف 4 آقای خ. نیز صراحتاً به‌موجب اقرارنامه ضمیمه اعلام نموده هیچ‌گونه ملکی به آقای ن. یا شخص دیگر نفروخته است در بنچاق نیز هیچگونه امضائی از فروشندگان ملاحظه نمی‌شود با ذکر این نکته که تصرفی از آقای الف. مشاهده نشده با بیان استدلالات دیگر در رد دعوی خواهان تقاضای رد آن را نموده است وکیل خواهان در جلسه دادگاه با استناد به سوابق ثبتی و تصرفات موکلش از زمان ابتیاع و ایادی قبلی وی از سال 56 دلیل بر صحت ادعا است وکیل خوانده اظهار داشت قطعه مورد ادعای خواهان قطعه تفکیکی یک ششم نقشه ترسیمی آقای م. قرار دارد و وقفیت آن مسلم است از طرفی مدعی نیز که اصرار بر مشاع بودن پلاک 10 دارد خود تقاضای مفروز بودن میزان مورد ادعا دارد قابل قبول است اگر آقای ن. مالک بود با توجه به تسهیلاتی که برای صدور سند مالکیت وجود داشته می‌توانست اقدام به اخذ سند رسمی نماید دادگاه پس از استماع اظهارات وکلای طرفین ختم رسیدگی را اعلام طی دادنامه شماره 400155-4/3/93 ضمن انعکاس خواسته خواهان و انعکاس این اظهار خواهان که در مورد ملک تقاضای ثبت ملک نموده دادگاه این اظهار وکیل خواهان را جمع بین اضداد تلقی و استدلال نموده که نمی‌شود پلاک طاهرآباد را مشاع بدانیم همان‌گونه که حکم صادر شده است ولی تصرف مفروز معترض را به رسمیت بشناسیم چنانچه تصرف و خرید مفروزی معترض اجرائی را ملاک عمل قرار دهیم اولاً قرارداد که به‌موجب آن تعدادی از مالکین طاهرآباد قطعه زمین مشخص را که به آقای پ. واگذار کرده‌اند فاقد امضاء فروشندگان است ثانیاً مالکین مذکور در قطعات یک یکم الی یک پانزدهم از نقشه افرازی مالکیتی ندارند بنابراین مالکیت معترض نیز محرز نمی‌گردد بنا به مراتب اعتراض خواهان وارد نمی‌باشد به استناد ماده 197 از قانون آیین دادرسی مدنی و 1257 قانون مدنی و 147 قانون اجرای احکام مدنی حکم به بی‌حقی نامبرده صادر می‌نماید این رأی از سوی وکیل خواهان به طرفیت موقوفه حاج غ. و حاج م. تجدیدنظرخواهی شده با پیوست نمودن تصاویر فروش‌نامه عادی بین 7 نفر از فروشندگان و خریدار آقای ف. که دارای اثر انگشت فروشندگان و بعضاً امضاء فروشندگان می‌باشد به شرح لایحه پیوست ضمن استناد به شهادت شهود و اینکه موضوع تخلیه ملک مورد اجاره بوده است ولی حکم علیه آقای ن. نسبت به تصرفاتش اجرا شده با ذکر مطالب مفصل از سابقه تصرفات موکلش و دلایل دیگر ازجمله نامه اداره اوقاف و نامه شورای اسلامی و عنوان مطالبی در رد مدافعات وکیل خوانده تقاضای نقض رأی تجدیدنظرخواسته را نموده پرونده پس از پاسخ تجدیدنظرخوانده به شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمان ارجاع شده این شعبه طی دادنامه شماره 900641-26/4/93 با رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید نموده است دادنامه مذکور در تاریخ 2/5/93 به خواهان ابلاغ شده در تاریخ 20/7/92 خواهان آقای ق. را از وکالت عزل نموده آقای م. به وکالت از خواهان در تاریخ 21/5/93 از رأی مذکور فرجام‌خواهی نموده پرونده پس از تبادل لوایح به دیوانعالی کشور ارسال به این شعبه ارجاع به کلاسه فوق ثبت نموده است لوایح طرفین به هنگام شور قرائت می‌شود.

 

 

 

رای دیوان

دادنامه 87000542/4 شعبه چهارم دادگاه حقوقی کرمان علیه آقای ح. به خواسته تخلیه مقدار 41 سهم از 2200 سهم اراضی طاهرآباد موضوع قرارداد شماره 7269 مورخه 24/5/67 صادر گردیده که در شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمان تأیید شده است لذا آنچه مورد لحوق رأی قرار گرفته موضوع قرارداد اجاره بین موقوفه و آقای ح.الف. می‌باشد ولاغیر حال معترض ثالث اجرایی مدعی است که تصرفات و ملک مورد ابتیاع وی در مرحله اجرا به مرحله اجرا در آمده است صرف‌نظر از اینکه احراز موضوع از حیث اینکه خارج از مدلول اجاره‌نامه حکم اجرا شده یا در محدوده مذکور در اجاره‌نامه نیاز به تحقیقات و رسیدگی به دلایل و شواهد معترض ثالث داشته اساساً دعوی به کیفیت مطروحه قابل استماع نبوده زیرا در دعوی معترض ثالث اجرائی گرچه نیاز به تشریفات آئین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی نمی‌باشد اما طرفین پرونده اجرائی محکوم‌له و محکوم‌علیه بایستی طرف دعوی قرار گیرند در مانحن‌فیه محکوم‌علیه دادنامه موضوع اجرائیه طرف دعوی قرار نگرفته و دادگاه نیز در بیان طرف دعوی در دادنامه‌های صادره محکوم‌علیه پرونده استنادی به‌عنوان احد از خواندگان نیامده است بنابه مراتب صرف‌نظر از صحیح یا سقم بودن رأی فرجام‌خواسته مستنداً به قسمت اخیر ماده 403 از قانون آیین دادرسی مدنی با تلقی حکم به قرار دادنامه فرجام‌خواسته را با این نتیجه ابرام می‌نماید.

رئیس‌ شعبه 10 دیوانعالی کشور- مستشار

عبدالله پور – میرمجیدی