06 آبان 1398

خواهان در طرح دعوا توسط وکیل

خواهان در طرح دعوا توسط وکیل

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه 3 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده: چنانچه شخصی ملکی را اصطلاحاً بصورت وکالتی خریداری نماید، وی مکلف است در هنگام طرح دعوی در رابطه با آن ملک، نام موکل را در دادخواست، بعنوان خواهان، قید نموده و بصورت وکالتی ازطرف او طرح دعوی نماید و اگر دعوی را بنام خود مطرح نماید، بعلت ذینفع نبودن، دعوی او منتج به قرار رد دعوی می‌شود.

 

مستندات         بند 10 ماده 84 و ماده 89 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی

تاریخ رای نهایی: 1393/09/26    شماره رای نهایی: 9309970220301261

رای بدوی

در خصوص دعوی آقای ع.ر. وکالتاً از طرف ح.ج.الف. فرزند الف. با وکالت آقای ر.ب. و… به طرفیت شهرداری منطقه … تهران به خواسته صدور حکم به الزام خوانده به پرداخت قیمت روز پلاک ثبتی … فرعی از … اصلی واقع در بخش 12 تهران با جلب نظر کارشناس و خسارت دادرسی به علت تصرف ملک فوق توسط خوانده و تبدیل آن به فضای سبز، از توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده و اظهارات طرفین دادگاه ضمن احراز مالکیت خواهان نسبت به پلاک ثبتی یاد شده، حسب پاسخ استعلام ثبتی به عمل‌آمده از ثبت جنوب شرق تهران به شماره 15597 مورخه 15/5/93، مطابق تبصره یک و دو ماده واحده قانون نحوه تقدیم ابنیه، املاک و اراضی واقع در طرح شهرداریها مصوب سال 1370، جهت بررسی صحت و سقم ادعای خواهان و تعیین بهای روز ملک، موضوع را به هیأت سه نفره کارشناسان(1- کارشناس منتخب شهرداری 2- کارشناس منتخب مالک 3- کارشناس منتخب دادگاه) ارجاع و کارشناسان منتخب پس از مطالعه پرونده و معاینه محل به اتفاق طی نظریه مورخه 30/6/93 ضمن تأیید ادعای خواهان و تصرف ملک موصوف توسط شهرداری و تبدیل آن به فضای سبز، بهای عادله قطعه زمین مورد اشاره را به مبلغ سه میلیارد و پانصد و پنجاه میلیون ریال(000/000/550/3 ریال) برآورد و اعلام نموده و با توجه به قطعی بودن و غیر قابل اعتراض بودن نظریه کارشناسان فوق‌الذکر و دفاع غیر موجه خوانده، دعوی مطروحه وارد و ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده واحده قانون نحوه تقدیم ابنیه، املاک و اراضی واقع در طرح شهرداریها مصوب سال 1370، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000/000/550/3 ریال بهای روز ملک موضوع خواسته و مبلغ 000/000/9 ریال هزینه دادرسی(تمبر کارشناسی) و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعلام می‌گردد و وکیل خواهان مکلف است بعد از قطعیت دادنامه و قبل از صدور اجرائیه نسبت به پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی(تمبر) اقدام نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی است.

رئیس شعبه 148 دادگاه عمومی حقوقی تهران – رضایی فر

 

 

 

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی شهرداری منطقه … تهران به‌طرفیت تجدیدنظرخوانده نسبت به دادنامه شماره 707 مورخ 12/7/93 صادره از شعبه 148 دادگاه عمومی تهران که بموجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت بهای یک قطعه زمین به نفع آقای ع.ر. که به‌وکالت از طرف مالک رسمی(آقای ح.ج.الف) طرح دعوا نموده که به‌جهت مغایرت دادنامه یاد شده با مقررات قانونی وارد و موجه می‌باشد. زیرا پاسخ استعلام ثبتی مضبوط در پرونده، حکایت از مالکیت آقای ح.ج.الف. دارد، بر فرض صحت وکالت اعطایی از ایشان به آقای ع.ر. می‌بایست به نام مالک رسمی مذکور(ح.ج.الف.) طرح دعوی گردیده و آقای ع.ر. در دعوی مطروحه ذینفع نمی‌باشد. بر همین اساس به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن نقض دادنامه صادره مستنداً به بند 10 ماده 84 و ماده 89 قانون مرقوم، قرار رد دعوا صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

خشنودی – امیری