18 آبان 1398

دادگاه صالح در رسیدگی به بزه نگهداری مشروبات الکلی

دادگاه صالح در رسیدگی به بزه نگهداری مشروبات الکلی

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه 42 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده: رسیدگی به بزه نگهداری مشروبات الکلی تولید داخل در صلاحیت دادگاه عمومی و رسیدگی به بزه نگهداری مشروبات الکلی خارجی در صلاحیت دادگاه انقلاب است.

 

مستندات         مواد 22 و 44 قانون مبارزه باقاچاق کالا وارز مصوب 1392

تاریخ رای نهایی: 1393/07/26    شماره رای نهایی: 9309970224200851

رای بدوی

شماره پرونده : 9209980255202180 شماره دادنامه : 9309970251600304  تاریخ : 1393/06/30

 

رأی دادگاه

 

درخصوص اتهام آقای ش. م. ، فرزند ع. ، متولد 1352، دارای سابقه محکومیت کیفری ، اهل وساکن شهرری ، آزاد باتودیع وثیقه ، دائربرنگهداری 21 لیترمشروب الکلی دست ساز داخل خودرو(21 بطری یک لیتری ) و462 لیترمشروب الکلی دست سازداخل انباری منزل ( شامل 9 دبه 20 لیتری و188 بطری 1/5 لیتری ) ومجموعا” 483 لیتر، باتوجه به صورتجلسات کشف توسط مرجع انتظامی ، اقرارمتهم درمراحل تحقیق دادسراودرمحضردادگاه ، هرچندمتهم درجلسه دادگاه اظهارداشته که کشف مشروب کمتراز200 لیتروحدودا” 170 لیترراقبول داردواظهارداشته مشروبات الکلی مکشوفه ازداخل انباری منزل وی، متعلق به شخص دیگری به نام حسین شریفی است که انباری رادرقبال مبلغ یک میلیون تومان درماه ، اجاره نموده است . لکن باتوجه به اینکه محل کشف ونگهداری مشروبات متعلق به متهم بوده وکلیدانباری نیزدراختیارمتهم بوده ومأموران درمعیت وی نسبت به کشف مشروبات اقدام نموده اندوضمنا” متهم آدرس ازشخص حسین شریفی که اورامالک مشروبات ومستاجرانباری منزل خودمعرفی کرده است ارائه ننموده مآلا” بزهکاری متهم محرزومسجل است ودادگاه بااصلاح اتهام مذکوردرکیفرخواست ازتولیدوفروش مشروبات الکلی به نگهداری مشروبات الکلی ، مستندا” به نامه شماره 185/ 93/ ص مورخ 1/ 4/ 93 ن. قوه قضائیه درستادمرکزی مبارزه باقاچاق کالا وارزدرخصوص اعلام قیمت عرفی هرلیترمشروب الکلی دست سازداخلی ( پیوست پرونده )،ماده 702 اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 وماده 137 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 وبه لحاظ تکرارجرم نگهداری مشروبات الکلی ( نامبرده طی دادنامه شماره 9209970251800292 مورخ 8/4/92 صادره ازشعبه 104 جزائی شهرری به شرح پیوست به اتهام نگهداری مشروبات الکلی به تحمل حبس وشلاق تعزیری وپرداخت جزای نقدی محکوم گردیده وحسب اظهارات متهم حکم صادره قطعیت یافته است ) وی را به تحمل یک سال حبس تعزیری وهفتادوچهارضربه شلاق تعزیری وپرداخت چهارصدوهشتادوچهارمیلیون ریال جزای نقدی ، معادل پنج برابرارزش عرفی کالای حرام مکشوفه ، محکوم می نماید . مشروبات الکلی صدرالذکر نیزمحکوم به انعدام می باشد. امادرخصوص اتهام متهم دائربرنگهداری مشروبات الکلی خارجی ، باتوجه به مفاد ماده 22 قانون مبارزه باقاچاق کالا وارز مصوب 18 / 10 / 1392 که حمل ، نگهداری وفروش کالاهای ممنوع رانیز م. مجازات قاچاق اعلام نموده وتبصره یک آن ماده که بیان می داردحکم ماده 702 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 اصلاحی 22/ 8 /1387 ، فقط شامل مشروبات الکلی تولیدشده درداخل کشوراست وماده 44 قانون مذکورکه رسیدگی به جرم قاچاق کالاهای ممنوع رادرصلاحیت دادگاه انقلاب اعلام نموده است ، این دادگاه صرف نظرازصحت یاسقم قضیه ، قرارعدم صلاحیت ذاتی به صلاحیت وشایستگی محاکم انقلاب تهران صادرواعلام می نماید. حکم محکومیت صادره حضوری وظرف بیست روز پس ازابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظراستان تهران می باشد./

 

رئیس شعبه 102 دادگاه جزائی واطفال شهرری

 

حسین مرادی

 

 

 

 

 

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ش. محمدی نسبت به دادنامه شماره 1600304مورخه93/6/30صادره ازشعبه 102دادگاه عمومی جزائی شهرری که به موجب آن مشارالیه بابت بزه نگهداری مشروبات الکلی دست ساز مجموعا483لیتر به تحمل یک سال حبس تعزیری، هفتادو چهارضربه شلاق و پرداخت چهارصدو هشتاد و چهارمیلیون ریال جزای نقدی معادل پنج برابر ارزش عرفی کالای مکشوفه جزای نقدی درحق صندوق دولت محکوم گردیده است توجها به مندرجات پرونده خصوصاکشف مشروبات درتصرف متهم چون از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موثری که موجبات نقض دادنامه موصوف را فراهم نماید ابراز ویا عنوان نگردیده و تجدیدنظرخواهی نیز با هیچ یک از موارد مندرج در ماده 240قانون آئین دادرسی کیفری منطبق نمی باشد علیهذا دادگاه اعتراض را مردود دانسته مستندا به به بند الف ماده 257 از قانون آئین دادرسی کیفری دادنامه معترض عنه را تائید می نماید رای صادره قطعی می باشد .

 

رئیس شعبه 42 دادگاههای تجدیدنظر استان تهران_  مستشار

 

راثی نصیری _ غفوری گوراب