19 اسفند 1398

دادگاه صالح در مطالبه وجوه مربوط به اموال غیرمنقول

دادگاه صالح در مطالبه وجوه مربوط به اموال غیرمنقول

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه 18 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده: دعاوی راجع به مطالبه دیون مربوط به اموال غیرمنقول و هزینه‌های معموله از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول بوده و نتیجتاً دادگاه محل اقامت خوانده صالح به رسیدگی می‌باشد.

 

مستندات         رأی وحدت رویه شماره 31 -5/6/1363 هیئت عمومی دیوانعالیکشور

تاریخ رای نهایی: 1393/07/29    شماره رای نهایی: 9309970221800974

رای بدوی

در خصوص دادخواست خواهان بهنام ف.ل. به طرفیت خوانده بهنام م.ل .به خواسته مطالبه مبلغ 000/750/57 هزار تومان بابت اصل خواسته با احتساب خسارت دادرسی و تأخیر تأدیه (خواسته خویش را به موجب لایحه به شماره ثبت 955 – 1/4/92 از مبلغ دویست و سی و یک میلیون تومان به مبلغ 000/750/57 هزار تومان تقلیل شده است) دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه مفاد دادخواست تقدیمی و وکالتنامه به شماره 352906 – 11/4/57 تنظیمی در دفترخانه … همدان و گواهی حصر وراثت صادره دال بر احراز ذینفع بودن و قرارداد مورخه 20/12/1326 و فاکتورهای فروش و فیش‌های واریزی به بانک و چک‌های بانکی و اسناد عادی و فک رهن و وام دال بر پرداخت و نامه اداره ثبت اسناد و املاک و دادنامه به شماره 1179 – 9/12/91 این شعبه و سایر اسناد منضم پرونده دلالت بر استحقاق خواهان در مطالبه وجه و مدیونیت خوانده دارد و خواهان بر اساس وکالتنامه و اسناد مزبور هزینه‌های در نگهداری باغ موروثی انجام داده است و خوانده مزبور به نسبت حصه و سهم خویش نسبت به پرداخت وجه مزبور اقدام ننموده و ماترک متوفی (مورث) با قبول آن نسبت به پرداخت دین اقدام نکرده و خواهان بر اساس اسناد مزبور هزینه‌های پرداخت نموده است فلذا دادگاه با احراز مدیونیت خوانده و مستحق بودن خواهان در مطالبه وجه مزبور و اینکه اسناد و مدارک مستند دعوی خواهان با اوضاع و احوال پرونده منطبق بوده و دلالت بر پرداخت وجه و هزینه مورد ادعای خواهان دارد مستنداً به مواد 198 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن پذیرش دعوی خواهان حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000/750/57 هزار تومان بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر مبناء نرخ شاخص تورم که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود از تاریخ تقدیم دادخواست مورخه 3/11/91 لغایت زمان تأدیه که توسط واحد اجرای احکام مدنی به کیفیت معنونه احتساب می‌شود در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید در ضمن در موقع اجرای حکم واحد اجرای احکام مدنی مکلف است با توجه به قبول اعسار خواهان هزینه دادرسی را وفق مقررات قانونی از خواهان اخذ و به صندوق دادگستری تودیع نماید و در خصوص دعوی خواهان به طرفیت خواندگان م.ل. و ف.ل. و پ.ل. به خواسته مزبور با توجه به استرداد دعوی خواهان نسبت به اشخاص مزبور به موجب لایحه به شماره ثبت 955 – 1/4/92 این شعبه مستنداً به بند ب از ماده 107 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان نسبت به خواندگان مزبور را صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره نسبت به خوانده (م.ل.) غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد و نسبت به سایر اشخاص حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرری –  نوروزیان

 

 

 

رأی دادگاه

در خصوص درخواست واخواهی آقای م.ل. با وکالت آقای ر.ش. نسبت به دادنامه به شماره 920270- 2/4/92 صادره از سوی این شعبه دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه مفاد دادخواست واخواهی و اظهارات و لوایح وکیل واخواه و خوانده و نظر به اینکه دادنامه مزبور بر اساس موازین قانونی اصدار یافته و خدشه‌ای بر آن وارد نبوده و از لحاظ اصول و مقررات قانون آئین دادرسی مدنی مراعات گردیده و دفاعیه وکیل در خصوص صلاحیت نظر به اینکه خواسته واخواه مطالبه وجه بوده و در خصوص اموال غیرمنقول نبوده و ارکان و شرایط موضوع ماده 12 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 18 قانون مدنی نبوده بلکه مطالبه هزینه‌های وجه می‌باشد (ماده 20 قانون مدنی) و اینکه وکالتنامه تفویضی به واخوانده بر اساس اظهارات متداعیین در جلسه دادرسی فسخ یا ابطال نگردیده و واخوانده هزینه‌های بر اساس وکالتنامه انجام داده است و هزینه‌های مربوطه و اسناد تقدیمی دلالت بر پرداخت هزینه‌های توسط واخوانده دارد و ادعای و دفاعیه وکیل واخواه با توجه به وکالت نامه و احراز پرداخت هزینه‌های مستند دعوی واخوانده و بلادلیل بودن دفاعیه و ایرادات وکیل واخواه و اینکه هزینه‌ها و فاکتورها مطابق با اوضاع و احوال پرونده بوده و قابلیت متابعت را دارد مستنداً به مواد 2 و 197 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن مردود دانستن دعوی واخواهی دادنامه واخواسته را عیناً تأیید و ابرام می‌نماید رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرری – نوروزیان

 

 

 

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9209970250500859 مورخ 25/10/1392 صادره از شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی شهرری که پیرو واخواهی نسبت به دادنامه شماره 9209970250500270 مورخ 2/4/1392 اصدار و ضمن رد واخواهی بر محکومیت م.ل. با وکالت ر.ش. به پرداخت 000/750/57 تومان هزینه‌های معموله در جهت نگهداری یک قطعه باغ واقع در بخش جوکار استان همدان و خسارت تأخیر تأدیه بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی در حق ف.ل. اشعار دارد در اساس موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و با اصلاح رقم محکومبه بهشرح آتی قابل تأیید می‌باشد زیرا که اولاً مراتب هزینه نمودن و پرداخت مبالغی از ناحیه تجدیدنظرخوانده طی چندین مرتبه در جهت نگاهداری باغ موروثی متعلق به متداعیین پرونده به دلالت اسناد و مدارک ابرازی مفروغعنه می‌باشد که اقدام صورت گرفته از ناحیه تجدیدنظرخوانده در راستای وکالتنامه تفویضی به شماره 3529 مورخ 11/4/1357 و قبل از اعطای وکالتنامه رسمی صورت پذیرفته است. ثانیاً با پرداخت این مبالغ و هزینه نگاهداری باغ پرداختکننده مستحق دریافت حصه از هریک ورثه به میزان سهمالارث آنان نسبت به باغ موروثی را دارد. ثالثاً به دلالت اسناد مدرکیه منضم به دادخواست که مصون از هرگونه تعرضی باقی مانده‌اند و عبارت از 1- پرداخت مبلغ 320/23 ریال در تاریخ 26/7/1357 طی قبض شماره 4070/128، 2- مبلغ 13143 مورخ 26/7/1358 طی قبض شماره 176674، 3- مبلغ 000/200 ریال در تاریخ 10/6/1357 طی قبض شماره 3239، 4- مبلغ 000/100 ریال در تاریخ 10/10/1368 بابت بدهی به تعاونی، 5- مبلغ 500/288/1 ریال در تاریخ 14/13/1358 طی فاکتور شماره 48 شرکت سازمان حفاری گ.  6- مبلغ 000/60 ریال طی چک شماره 415769 مورخ 1/12/1341، 7- مبلغ 36000 ریال طی چک شماره 535867 مورخ 1/3/1346، 8- مبلغ 000/490 ریال طی فاکتور شماره 7/5/1359 به شماره 323 فروشگاه م.، 9- مبلغ 000/000/7 ریال طی فیش واریزی بانک کشاورزی به شماره 312394 مورخ 18/3/1388، 10- مبلغ 000/000/10 ریال طی فیش شماره 438802 مورخ 13/6/1390 بانک کشاورزی، 11- مبلغ 000/000/8 ریال طی فیش شماره 91590 مورخ 24/7/1390، 12- مبلغ 000/000/10 ریال طی فیش شماره 076992 مورخ 9/3/1390 بانک کشاورزی، 13- مبلغ 000/500/1 ریال طی فیش واریزی به شماره 0544293 مورخ 28/2/1391 بانک کشاورزی، 14- مبلغ 000/100/35 ریال به استناد فاکتور فروش مورخ 11/4/1383، 15- مبلغ 000/870/20 ریال به استناد فاکتور فروش به شماره 09838 مورخ 7/3/1379، 16- مبلغ 000/375/85 ریال به استناد فاکتور فروش 09841 مورخ 14/4/1391، 17- مبلغ 000/840/47 ریال به استناد فاکتور فروش 09840 مورخ 10/5/1388، 18- پرداخت مبلغ 336000 ریال طی قرارداد مورخ 20/12/2536 بابت حفر چاه عمیق، 19- مبلغ 000/000/4 ریال به استناد فاکتور فروش مورخ 28/3/1378 جمعاً به مبلغ 232/231/963 ریال می‌باشند که تجدیدنظر اقدام به خرید وسایل در جهت وسایل در جهت حفر چاه و نگهداری باغ و دستمزد باغبان نموده است که تجدیدنظرخوانده به عنوان احد از ورثه به نسبت سهمالارث خود مکلف به پرداخت آن از مبلغ معنونه می‌باشد و مازاد بر آن بهلحاظ اینکه مبالغ مندرج در فاکتورها می‌بایست از ناحیه کلیه ورثه پرداخت گردد دعوی توجهی به تجدیدنظرخواه ندارد. رابعاً: ادعای تجدیدنظرخوانده مبنی بر پرداخت مبلغ 215 میلیون تومان بابت دستمزد باغبان متکی به دلیل موجهی نبوده و حرف از باب ادعاست و محکوم به رد می‌باشد. خامساً ایراد وکیل تجدیدنظرخواه به صلاحیت دادگاه نیز وارد نمی‌باشد زیرا که مطابق صراحت رأی وحدت رویه شماره 31 مورخ 5/6/1363 هیئت عمومی دیوانعالیکشور دعاوی راجع به مطالبه وجوه مربوط به اموال غیرمنقول و هزینه‌های معموله از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول بوده و نتیجتاً دادگاه محل اقامت خوانده صالح به رسیدگی می‌باشد که در مانحنفیه نیز آنچه خواهان به شرح دادخواست درخواست نموده هزینه‌های معموله در جهت نگاهداری باغ بوده که دعوی مذکور در حکم دعاوی راجع به اموال منقول می‌باشد. خامساً با احراز استحقاق تجدیدنظرخوانده نسبت به مبلغ معنونه در بند ثالث به میزان سهمالارث و حصه تجدیدنظرخوانده از تاریخ پرداخت مشارالیها استحقاق دریافت خسارت تأخیر تأدیه بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی را دارد بنابراین دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی و با استناد به قسمت آخر از ماده 358 از قانون مرقوم دادنامه معترضعنه را تا میزان حصه و سهمالارث تجدیدنظرخوانده از مبلغ 936/231/232 ریال و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخهای مندرج در فاکتورها که اجرای احکام مکلف به محاسبه آن می‌باشد تأیید و استوار می‌نماید مازاد بر آن را به جهت عدم استحقاق تجدیدنظرخوانده با استناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون آئین دادرسی مدنی نقض و حکم بر بطلان دعوی خواهان نخستین صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.

رئیس شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

امانی شلمزاری – کریمی