29 مهر 1398

درخواست تحویل مبیع باوجود عدم امکان تنظیم سند رسمی

درخواست تحویل مبیع باوجود عدم امکان تنظیم سند رسمی

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه 49 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده: عدم امکان تنظیم سند رسمی نافی رسیدگی ماهیتی به تعهدات قراردادی فروشنده در خصوص تحویل مبیع نمی‌شود.

 

مستندات

تاریخ رای نهایی: 1393/07/29    شماره رای نهایی: 9309970225000936

رای بدوی

در خصوص دعوی خانم خ.ت. به‌طرفیت آقایان الف.ر. و ع.م. به خواسته الزام خواندگان به تحویل یک قطعه زمین به شماره ثبت … اصلی 157 و تفکیکی 66 و الزام ایشان به تنظیم سند رسمی انتقال. نظر به اینکه دلیلی بر وجود مالکیت رسمی خواندگان بر این ملک به دادگاه ارائه نگردیده و حتی در صورت صدور حکم خوانده ردیف دوم قبل از اجرای آن و انتقال رسمی ملک به وی با توجه به مقررات ماده 22 قانون ثبت‌اسناد و املاک مالک رسمی ملک نخواهد بود. بنابراین دادگاه دعوی خواهان را در حال حاضر قابل استماع نمی‌داند، مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی مطروحه صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد./ج

رئیس شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رباط‌کریم

 

 

 

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

تقاضای تجدیدنظرخواهی خانم خ.ت. با وکالت آقای ع.ق. در برابر آقایان الف.ر. و ع.م. نسبت به آن بخش از دادنامه صادره از شعبه محترم دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رباط‌کریم به شماره 532 تنظیمی در مورخ 30/5/93 که متضمن صدور قرار عدم استماع دعوی در قبال خواسته الزام خواندگان به تحویل یک قطعه زمین به مساحت یک هزار مترمربع جزء قطعه تفکیکی … اصلی از 157 فرعی با شماره ثبت 60 از اراضی روستای نوده شترخار رباط‌کریم بوده به نظر قرین توجیه قانونی است. چه اولاً، مبایعه‌نامه ابرازی تجدیدنظرخواه به شماره 1346/236/80 مورخ 13/10/82 ناظر بر رابطه قراردادی و حقوقی طرفین بوده که هم دلیلی بر فسخ و بلا اعتباری آن اقامه نشده است، بعلاوه آنکه مدارک دیگر پیوست پرونده نیز مشعر بر تحقق بیع فی‌مابین ایادی قبلی بوده که تصویری از احکام مرتبط با آن در این خصوص ضمیمه می‌باشد. لذا نظر به اینکه فروشنده ملک موضوع خواسته هم به انجام معامله با خواهان اصلی اذعان و معاذیر قانونی انتقال سند رسمی نیز صرفاً مصروف قسمت تنظیم سند موردادعای تجدیدنظرخواه بوده و نافی اظهارنظر ماهیتی و رسیدگی به دیگر بخش خواسته اولیه نمی‌باشد، ازاین‌رو دادگاه در راستای مقررات ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را دراین‌باره (تحویل مبیع) نقض و به‌منظور ادامه رسیدگی به دادگاه محترم نخستین اعاده می‌نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 49 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

صداقتی – شعبانلو