11 آبان 1398

درخواست تحویل ملک دربازداشت

درخواست تحویل ملک دربازداشت

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه 49 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده: بازداشت بودن ملک موضوع معامله، نافی تعهدات قراردادی فروشنده جهت تحویل مبیع نخواهد بود.

 

مستندات

تاریخ رای نهایی: 1393/07/20    شماره رای نهایی: 9309970225000883

رای بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی آقای م.ب. بطرفیت شهرداری منطقه … و ش. بخواسته الزام به تحویل دو واحد انباری موضوع مبایعه‌نامه شماره 77و75- 22/10/77واقع در… به انضمام خسارات دادرسی. دادگاه با عنایت به مفاد مبایعه‌نامه استنادی و مصون ماندن آن از هرگونه اعتراض و ایراد و احراز پرداخت وجوه چک‌های صادره بابت ثمن معامله و با رد ایرادات معنونه از سوی خواندگان از آنجایی که دفاع مؤثر و موجهی از سوی خواندگان در برابر دعوی مطروحه اقامه و ارائه نگردیده لذا دعوی را ثابت و وارد تشخیص داده مستندا به مواد 198 و 515 و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خواندگان به تحویل دو واحد انباری موضوع مبایعه‌نامه‌های شماره 77 و 75 با کیفیت و وصف موجود در مبایعه‌نامه به خواهان و نیز پرداخت هزینه دادرسی بر اساس تعرفه موجود در حق نامبرده صادر و اعلام می‌نماید. این رأی حضوری ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل‌اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان می‌باشد.

رئیس شعبه 29 دادگاه عمومی حقوقی تهران – امرایی فرد

 

 

 

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

شهرداری تهران با نمایندگی آقای م.ص. که به شرح دادخواست تجدیدنظرخواهی تقدیمی نسبت به محکومیت خود به تحویل دو واحد انباری موضوع مبایعه‌نامه مورخ 22/10/77 واقع در … به همراه ش. ضمن دادنامه شماره 38-27/1/93 شعبه29 دادگاه عمومی حقوقی تهران در حق آقای م.ب. اعتراض نموده. ازاین‌روست که مدعی نسبی بودن قرارداد پیش‌فروش بین متعاملین و عدم ارتباط با شهرداری، بعلاوه شرایط بازداشت بودن پلاک متنازع‌فیه و تفرع تحویل مبیع بر احراز مالکیت و ذینفع بودن خریدار و خواهان کنونی گردیده است. این دادگاه از بررسی دیگربار اوراق پرونده و ملاحظه مستندات ابرازی درنهایت از جهاتی دادنامه اصداری را منطبق با موازین و همسو با تعهدات قراردادی اداره تجدیدنظرخواه می‌پندارد، زیرا در قرارداد منظور و مستند دعوی، زمان تحویل مورد معامله شش ماه پس از انعقاد قرارداد تعریف که اولاً، اساس اصالت و اعتبار آن مصون از هرگونه تعرض مانده و مضافاً در بخش تأدیه ثمن معامله، دلیلی که مشعر بر عدم پرداخت آن باشد در پرونده مشهود نیست، افزون بر آن در قرارداد مشارکت شهرداری با شریک خویش راجع به مشارکت در احداث مجتمع تجاری و اداری به تعاقب اجازه و اختیار واگذاری و پیش‌فروش واحدهای احداثی بدو تفویض که در قالب متمم قرارداد فی‌مابین ش. و شهرداری تنظیم و درج گردیده است. بنابراین هم ایراد عدم توجه دعوی به شهرداری اینک بنا به‌مراتب مذکور در مانحن فیه نا مدلل و بعلاوه آنکه بازداشت بودن پلاک ملک موضوع مورد معامله به شماره 2395/77143و2395/59045 بخش 10تهران نیز نافی ایفاء تعهدات قراردادی از جهت تحویل مبیع نخواهد بود. وانگهی دعوی کنونی تجدیدنظرخوانده ردیف اول (م.ب.) متأثر از تحقق بیع ناشی از اثر رابطه قراردادی بوده که منطبق با قرارداد مدنی و به دلیل عدم مغایرت با مقررات مورد حمایت قانون می‌باشد. لذا دادگاه تجدیدنظرخواهی به‌عمل‌آمده را منطبق با هیچ‌یک از شقوق ذیل ماده 348 از قانون آیین دادرسی ندانسته و مالا به استناد ماده 358 از قانون مرقوم ضمن رد آن اعتراض به ابرام و استواری دادنامه بدوی اعلام حکم می‌نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 49 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

صداقتی – شعبانلو