10 آبان 1398

دریافت مقرری بیمه بیکاری تا رسیدن به سن بازنشستگی

دریافت مقرری بیمه بیکاری تا رسیدن به سن بازنشستگی

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه 5 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

چکیده: مشمولین بیمه بیکاری که دارای 55 سال سن یا بیشتر می‎باشند، تا زمانی که مشغول به کار نشده‎اند، تا رسیدن به سن بازنشستگی می‎توانند تحت پوشش بیمه بیکاری باقی بمانند.

 

مستندات         تبصره ماده 7 قانون بیمه بیکاری

تاریخ رای نهایی: 1393/07/29    شماره رای نهایی: 9309970955501139

رای بدوی

نظر به محتویات پرونده و اسناد و مدارک ابرازی و لایحه دفاعیه اداره طرف شکایت و اینکه حسب تبصره ماده 7 قانون بیمه بیکاری، افراد مسن مشمول این قانون که دارای 55 سال و بیشتر می‎باشند، مادامی که مشغول به کار نشده‎اند، می‎توانند تا رسیدن به سن بازنشستگی تحت پوشش بیمه بیکاری باقی بمانند که در پرونده امر، شاکی در زمان برقراری بیمه بیکاری دارای 55 سال سن با توجه به تاریخ تولد 1334/6/2 می‎باشد. لذا عدم پرداخت مقرری بیمه بیکاری و قطع آن برخلاف مقررات قانونی بوده، حکم به ورود شکایت و برقراری مجدد مقرری بیمه بیکاری تا زمان سن بازنشستگی صادر و اعلام می‎گردد. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در شعب تجدید‎نظر دیوان عدالت اداری می‎باشد.

 

رئیس شعبه 15 دیوان عدالت اداری

شجاعی نوری

 

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، نظر به این‎که دادنامه صادره از شعبه بدوی دیوان با رعایت تشریفات قانونی اصدار یافته و دلیل قانونی بر نقض آن وجود نداشته و از ناحیه تجدیدنظرخواه هم ایرادی بر مخدوش بودن رأی معترض‎عنه ابراز نشده است، لذا شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان با در نظر گرفتن مراتب فوق‎البیان به استناد ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه شعبه بدوی را تأیید و ابرام می‎کند. رأی صادره قطعی است.

 

رئیس شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه

باقری ـ تقوی