19 اسفند 1398

دستور موقت مبنی بر توقف اجرای رأی انفصال موقت

دستور موقت مبنی بر توقف اجرای رأی انفصال موقت

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه 6 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

چکیده: جلوگیری از اجرای رأی مبنی بر انفصال موقت از خدمت به مدت شش ماه، حائز شرایط صدور دستور موقت می‌باشد.

 

مستندات         ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری

تاریخ رای نهایی: 1393/09/01    شماره رای نهایی: 9309970955600595

رای بدوی

با بررسی مفاد دادخواست تقدیمی و ضمائم آن، نظر به اینکه رأی مذکور مشعر بر انفصال موقت به مدت شش ماه می‌باشد که در صورت اجرای مفاد آن موجبات ورود خسارت فراهم می‌گردد و از طرفی فوریت و ضرورت دستور موقت نیز احراز می‌گردد، علیهذا موضوع منطبق بر ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری و مواد 13 و 15 آیین دادرسی دیوان آن تشخیص و بدین‎وسیله دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرایی صادر و اعلام می‌گردد.

رئیس شعبه 22 دیوان عدالت اداری ـ مستشاران شعبه

عرفان ـ برومند ـ فرزد

 

در خصوص شکایت آقای غ.ج.الف. به طرفیت هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان وزارت کشور به خواسته نقض رأی شماره … مبنی بر انفصال موقت شاکی از خدمت در شهرداری شهرستان بیرجند نظر به محتویات پرونده و مندرجات پرونده تخلفاتی شاکی و مدافعات وکیل وی مبنی بر عدم آگاهی موکل از عواقب قانونی اشتغال همزمان دو کار و با عنایت به لایحه دفاعیه طرف شکایت هرچند اتهام انتسابی شاکی ملحوظ نظر هیأت تجدیدنظر در رسیدگی به تخلف انتسابی قرار گرفت و تخلف شاکی را نمی‌توان نادیده انگاشت، لیکن نظر به فقدان سابقه و سوء پیشینه و عدم تناسب مجازات تعیین شده به نظر شکایت وارد است و حکم به ورود شکایت ضمن نقض رأی معترض‎عنه و رسیدگی به موضوع صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

 

رئیس شعبه 22 دیوان عدالت اداری

برومند

 

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

نظر به اینکه دادنامه شعبه بدوی دیوان با رعایت تشریفات قانونی صادر شده و تجدید‎نظر‎خواه ایراد و اعتراض مؤثری ندارد که رأی را مخدوش سازد یا دلالت بر تضییع حق داشته باشد، بنابراین موجبی جهت نقض رأی وجود ندارد. لذا به استناد ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان با رد تجدید‎نظر‎خواهی دادنامه شماره 1768 تایید و ابرام می‌گردد. این رأی وفق ماده 3 قانون مذکور قطعی است.

 

رئیس شعبه ششم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه

مهدوی ـ جباری