18 مهر 1398

دستور موقت مبنی بر توقف اجرای رأی تنزل مقام

دستور موقت مبنی بر توقف اجرای رأی تنزل مقام

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه 8 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

چکیده: توقف اجرای رأی مبنی بر تنزل مقام، حائز شرایط صدور دستور موقت می‎باشد.

 

مستندات         ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385

تاریخ رای نهایی: 1393/07/30    شماره رای نهایی: 9309970955800190

رای بدوی

با بررسی مفاد دادخواست تقدیمی و ضمائم آن، نظر به اینکه رأی مذکور مشعر بر تنزل مقام وی می‌باشد که در صورت اجرای مفاد آن، موجبات ورود خسارت فراهم می‌گردد و از طرفی فوریت و ضرورت دستور موقت نیز احراز می‌گردد؛ علیهذا موضوع منطبق بر ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری و مواد 13 و 15 آیین دادرسی آن تشخیص و بدین‎وسیله دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرایی صادر و اعلام می‌گردد.

 

رئیس شعبه 21دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه

امینی ـ میر حسینی رودبارکی

 

در خصوص دعوای آقای ع.ج. به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری به خواسته فوق الذکر [نقض رأی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری]؛ نظر به اینکه اولاًـ دستور بر برداشت از حساب و احتساب آن برای حق بیمه و بیمه بیکاری بر اساس دستور مورخ 90/1/30 مدیر کل تأمین اجتماعی استان لرستان در هامش نامه … بوده که قبل از تاریخ 90/2/6 که تاریخ تشکیل جلسه است می‌باشد، علاوه بر اینکه مدیر کل فوق‎الذکر طی نامه شماره … مورخ 90/2/24 به ریاست شعبه یک خرم‎آباد به صورت مستقیم لحاظ کردن بدهی به عنوان اصل حق بیمه را مورد تأکید قرار داده و شعبه مذکور نیز طی نامه‎های شماره … -90/2/28 و …-91/8/17 در راستای اجرای نامه شماره …-90/2/24، اداره کل بدهی را به عنوان اصل حق بیمه لحاظ نموده است. بنابراین شاکی در احتساب بدهی مذکور به لحاظ اصل حق بیمه دخالتی نداشته و قبل و بعد از جلسه مورد اشاره در لایحه دفاعیه بنابراین تهاتر بوده است، ثانیاًـ در خصوص موضوع دوم، اتهام وی با توجه به انکار شاکی در تمام مراحل رسیدگی و اینکه در لایحه جوابیه مثبوت تحت شماره …-92/6/3 پاراگراف آخر صفحه اول، مستند این اتهام گزارش مدیر کل امور استان‎ها مبنی بر احتمال دخالت شاکی قید شده است و بدیهی است احتمال با استدلال و دلیل بسیار فرق دارد و آراء هیأت‎های مذکور می‌بایست مستند و مستدل باشد، لذا مستند به آراء وحدت رویه شماره 101-68/10/28 و 1119-68/12/24 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ماده 21 آیین‎نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری به لحاظ عدم توجه به دفاعیات نامبرده، ضمن نقض رأی معترض‎عنه حکم به ورود دعوای مطروحه و طرح مجدد آن در هیأت همعرض با لحاظ مطالب فوق صادر اعلام می‌گردد. این رأی ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدید‎نظر در شعب تجدید‎نظر دیوان عدالت اداری است.

 

رئیس شعبه 21 دیوان عدالت اداری

امینی

 

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

نظر بر اینکه تجدید‎نظر‎خوانده منکر انتساب تخلف به خودش بوده و مدارک کافی بر اثبات آن ارائه نگردیده و از سوی تجدیدنظرخواه ایرادی موثر، به طوری که اساس رأی معترض‎عنه را مخدوش نماید ابراز نشده و در رسیدگی به پرونده و صدور رأی، اقدام مغایر موازین قانونی که موجبات فسخ رأی بدوی را فراهم آورد مشهود نیست. لذا به استناد ماده فوق‎الذکر ضمن رّد تجدیدنظرخواهی، دادنامه شماره 2738-92/12/27 تأیید می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

 

رییس شعبه ی هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه

موسوی ـ عاشوری