25 اسفند 1398

دعوای ابطال سند رسمی تنظیم‌ شده در اجرای مزایده

دعوای ابطال سند رسمی تنظیم‌ شده در اجرای مزایده

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه 16 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده: دعوای ابطال سند رسمی تنظیم‌ شده در اجرای مزایده‌ای که مرجع قضایی برگزار کرده در مرجع همعرض، قابل استماع نیست.

 

مستندات

تاریخ رای نهایی: 1393/08/11    شماره رای نهایی: 9309970221600979

رای بدوی

در خصوص دعوی آقای ر.ق. با وکالت آقای ع.الف. بهطرفیت آقایان 1. خ.الف.ی. 2. الف.م. 3. م.پ. به خواسته ابطال اسناد رسمی به شماره 7094-8/11/91 و 7096-9/11/91 تنظیمی دفترخانه شماره 883 تهران و ابطال مزایده موضوع کلاسه 891278/3 ج نسبت به 2 دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی 171375 فرعی از 4476 اصلی و 17138 فرعی از اصلی مذکور به این شرح که علیرغم اینکه خواهان در مزایده انجام شده در شعبه 91 دادگاه حقوقی تهران موضوع کلاسه 86/91/111/ج بهعنوان برنده مزایده معرفی می‌گردد لکن بهعلت سابقه بازداشتی قابل انتقال نبود و متعاقباً شعبه 3 اجرای احکام دادسرای ناحیه 4 تهران به این دلیل که آپارتمان‌ها در خصوص موضوع دیگر بازداشت می‌باشد از رفع بازداشت آنها خودداری می‌نماید و نهایتاً بدون توجه به سابقه مزایده قبلی به لحاظ بدهی دیگر آقای خ.الف.ی. نسبت به آقای الف.م. موضوع مجدداً به مزایده گذاشته می‌شود و آقای م.پ. بهعنوان برنده مزایده اخیر معرفی شده و اقدام به تنظیم اسناد رسمی بهشرح موصوف می‌نماید صرفنظر از صحت و سقم دعوی نظر به اینکه اسناد موضوع دعوی در جریان عملیات مزایده‌ای که در فرایند اجرای یک پرونده قضایی تنظیم شده است قابل ابطال از سوی مرجع قضایی همعرض نمی‌باشد و دعوی بهنحو مذکور قابل پذیرش نیست فلذا دادگاه مستنداً به ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرفی بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 83 دادگاه عمومی حقوقی تهران – طباطبائی نژاد

 

 

 

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای ع.الف. بهوکالت از طرف آقای ر.ق. نسبت به دادنامه شماره 977 مورخ 13/12/92 صادره از شعبه 83 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بهموجب آن قرار رد دعوی خواهان به خواسته ابطال اسناد رسمی به شماره 7094 مورخ 8/11/91 و 7096 مورخ 9/11/91 تنظیمی در دفتر خانه 883 تهران و ابطال مزایده نسبت به دو واحد آپارتمان در شعبه 91 دادگاه عمومی حقوقی تهران صادر شده است وارد نمی‌باشد زیرا دادنامه تجدیدنظر خواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمهپسندی که نقض و بیاعتباری دادنامه معترضعنه را ایجاب کند ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچیک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می‌داند مستنداً به ماده 355 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را با اصلاح قراررد دعوی به قرار عدم استماع تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

موسوی – قیصری